prospective student stundent staff #
home page MFU school programs research news photo organization sitemap
 
 

Download  ตราสัญลักษณ์
16 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง"

    ...........................................
 

1. เอกสารแนะนำ มฟล.คลิกที่นี

2. เอกสารประกอบในการเบิกค่าธรรมเนียมการศึกษา คลิกที่นี่

    ...........................................
 
   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
   ลิงค์ด่วน

รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ข่าวรับสมัครนักศึกษา
 
   ข่าวมหาวิทยาลัย
 
   ข่าวการอบรม และสัมมนา
  • ประชาสัมพันธ์
  • บริการการศึกษา
  • จัดซื้อจัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • รับสมัครงาน
ไม่ปรากฏข่าวในหัวข้อนี้
 
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :
   
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038