prospective student stundent staff #
home page MFU school programs research news photo organization sitemap
 


ข้อมูลสำหรับ
 
   บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ระบบบริการออนไลน์
 
เบอร์โทรศัพท์ มฟล. แจ้งซ่อม / ลงโปรแกรม
ระบบลงทะเบียน ขอยืม/ขอใช้ อุปกรณ์โสดทัศนูปกรณ์
Intranet ขอใช้บริการ VDO Conference
E-mail (เดิม : mail.mfu.ac.th) ซ่อมบำรุงส่วนอาคาร
E-mail (ใหม่ : google mail) ขอใช้บริการซ่อมบำรุงสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
สารบรรณออนไลน์ จองรถยนต์ออนไลน์
ค้นหาจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์ ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา/เงินเดือน
แจ้งลงโปรแกรมสารสนเทศ ระบบลาและชี้แจงการลงเวลาออนไลน์
ข้อมูลเช็คพร้อมจ่าย E-Journal Online
ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แจ้งขอใช้อุปกรณ์โสตฯ/ โปรแกรม รายเทอม
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย แบบฟอร์มขอนำเสนอข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์
ระบบจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ถ่ายภาพ
ระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์สำหรับศูนย์
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
   
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
 
แบบฟอร์มส่วนการเจ้าหน้าที่
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ประกาศวงเงินกู้
 
เกณฑ์การพิจรณาเงินกู้
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
คู่มือการกู้เงินสหกรณ์
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ 
 
ประกาศช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
     
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
คำขอกู้สามัญ
 
คำขอกู้สามัญ ( กู้หุ้นตัวเอง)
 
คำขอและหนังสือกุ้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน มฟล
 
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
 
เปลี่ยนแปลงอัตราหุ้นรายเดือน
 
ลาออกสมาชิกสหกรณ์
 
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  มฟล. จัดเวทีปาฐกถา “พระมหากษัตริย์ไทยในระบอบประชาธิปไตย” 2 ราชบัณฑิต ชี้ประชาธิปไตยต้องใช้การเลือกตั้งควบคู่คุณธรรม
  โปรโมชั่นประจำเดือน เมษายน 2557
  รับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 16 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
  มฟล. เตรียมจัดการประชุมนานาชาติด้านภูมิสารสนเทศ เชิญผู้สนใจส่งผลงานนำเสนอด่วน!
  นศ. มฟล. ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ “SINGHA BIZ COURSE 6” อบรมกว่า 9 สัปดาห์เรียนรู้การทำงานจริงกับผู้บริหารสิงห์
   
  ข่าวประชาสัมพันธ์จากส่วนพัสดุ
  ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจำหน่ายครุภัณฑ์รายการปั๊มน้ำ ขนาด 1 HP ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น WCH-755S โดยวิธีการขายให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย
  Staff
  คู่มือพนักงาน
  ค่ารักษาพยาบาล
  กองทุนเงินสะสมสมทบ
  ค่าเล่าเรียนบุตร
  การประกันสุขภาพ
  การประกันอุบัติเหตุ
  การจ่ายค่าทำขวัญและค่าทำศพ
  บริการแพทย์เคลื่อนที่
  ห้องออกกำลังกาย
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  เครื่องแต่งกายในพิธีการ
  ชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน
 
  บริการการศึกษา
  E-Library
  บริการผลิตสื่อการศึกษา (Production & Educational Media Services)
  E-Learning
 
  บริการวิชาการ
  บริการงานวิจัย
  การประกันคุณภาพการศึกษา
  ระบบประเมินการสอนออนไลน์
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 
 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038