prospective student stundent staff #
home page MFU school programs research news photo organization sitemap
 


ข้อมูลสำหรับ
 
   บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ระบบบริการออนไลน์
 
เบอร์โทรศัพท์ มฟล. ระบบขอใช้บริการออนไลน์ (แจ้งซ่อม / ลงโปรแกรม)
ระบบลงทะเบียน ขอยืม/ขอใช้ อุปกรณ์โสดทัศนูปกรณ์
Intranet ขอใช้บริการ VDO Conference
E-mail (เดิม : mail.mfu.ac.th) ซ่อมบำรุงส่วนอาคาร
E-mail (ใหม่ : google mail) ระบบขอใช้บริการขนย้าย และจัดสถานที่
ระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์สำหรับศูนย์
บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอใช้บริการซ่อมบำรุงสำนักงานจัดการทรัพย์สินและรายได้
สารบรรณออนไลน์ ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ หอพักนักศึกษา
ค้นหาจดหมาย และพัสดุไปรษณีย์ จองรถยนต์ออนไลน์
แจ้งลงโปรแกรมสารสนเทศ ค่าตอบแทนการทำงานล่วงเวลา/เงินเดือน
ข้อมูลเช็คพร้อมจ่าย ระบบลาและชี้แจงการลงเวลาออนไลน์
ขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ E-Journal Online
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย แจ้งขอใช้อุปกรณ์โสตฯ/ โปรแกรม รายเทอม
ระบบจัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจ แบบฟอร์มขอนำเสนอข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ถ่ายภาพ ระบบงบประมาณ การเงิน บัญชี และพัสดุ เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ
       
  ดาวโหลดแบบฟอร์ม
 
แบบฟอร์มส่วนการเจ้าหน้าที่
 
  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ประกาศวงเงินกู้
 
เกณฑ์การพิจรณาเงินกู้
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
 
คู่มือการกู้เงินสหกรณ์
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ 
 
ประกาศช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยธรรมชาติ
 
คำร้องขอรับเงินค่าสวัสดิการ เพื่อกิจกรรมของสมาชิกและครอบครัว
     
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
คำขอกู้สามัญ
 
คำขอกู้สามัญ ( กู้หุ้นตัวเอง)
 
คำขอและหนังสือกุ้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน มฟล
 
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์
 
เปลี่ยนแปลงอัตราหุ้นรายเดือน
 
ลาออกสมาชิกสหกรณ์
 
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์บริการวิชาการ จัดโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชนที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ
  พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มฟล. ร่วมกับภาคี เตรียมจัดสัมมนา ASEAN Research Workshop: หลากมิติชีวิตผู้คนในอาเซียน และพลวัตเมืองชายแดน
  นศ.มฟล. ลงพื้นที่ศึกษากระบวนการผลิตชา-กาแฟครบวงจร รับมือตลาดที่ขยายตัวสูงอย่างต่อเนื่อง
  ศบว. มฟล. ลงพื้นที่ให้ความรู้เยาวชนป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
  รับเออีซี มฟล.ติว นศ.อุตสาหกรรมเกษตร รู้มาตรฐานสินค้าเกษตรอาเซียน
  ฝ่ายหอพักนักศึกษา ตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัย กระตุ้นรักษาคุณภาพ
  สาขาอาชีวอนามัย มฟล. จับมือ ม.มิชิแกน สหรัฐอเมริกา ร่วมโครงการวิจัย
   
  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  แนะนำกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  Staff
  คู่มือพนักงาน
  ค่ารักษาพยาบาล
  กองทุนเงินสะสมสมทบ
  ค่าเล่าเรียนบุตร
  การประกันสุขภาพ
  การประกันอุบัติเหตุ
  การจ่ายค่าทำขวัญและค่าทำศพ
  บริการแพทย์เคลื่อนที่
  ห้องออกกำลังกาย
  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
  ทรัพย์สินทางปัญญา
  เครื่องแต่งกายในพิธีการ
  ชุดปฏิบัติงานสำหรับพนักงาน
 
  บริการการศึกษา
  E-Library
  บริการผลิตสื่อการศึกษา (Production & Educational Media Services)
  E-Learning
 
  บริการวิชาการ
  บริการงานวิจัย
  การประกันคุณภาพการศึกษา
  ระบบประเมินการสอนออนไลน์
  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
 
 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038