รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2548
ระบบรับตรง (ทั่วประเทศ)
วันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2547  เวลา 08.00-16.00 น.
ณ อาคารเรียนรวม  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สาขาวิชาการบัญชี
ลำดับ จังหวัด โรงเรียน ชื่อ-สกุล ห้องรายงานตัว
001 กรุงเทพฯ  วัฒนาวิทยาลัย  นางสาวอารยา ชูศรีรัตน์ C2 402
002 กรุงเทพฯ  ศึกษานารี  นางสาวจิรภา วิเศษสุนทร C2 402
003 กรุงเทพฯ  เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  นางสาวสุภรัตน์ สว่างเงินยวง C2 402
004 กำแพงเพชร  กำแพงเพชรพิทยาคม  นางสาวกฤตยา บุญยิ่งวัฒนานนท์ C2 402
005 กำแพงเพชร  กำแพงเพชรพิทยาคม  นางสาวกัลยา เกิดโต C2 402
006 กำแพงเพชร  กำแพงเพชรพิทยาคม  นางสาวขวัญชนก หงษ์ศิริ C2 402
007 กำแพงเพชร  กำแพงเพชรพิทยาคม  นางสาวเบญจรงค์ ขอนทอง C2 402
008 ขอนแก่น  แก่นนครวิทยาลัย  นางสาวศิรินธร วชิรปัญญาวัฒน์ C2 402
009 ขอนแก่น  โนนหันวิทยายน  นางสาววรรณิศา ชัยศรี C2 402
010 ขอนแก่น  หนองเรือวิทยา  นางสาวพัชรา เสโส C2 402
011 จันทบุรี  ศรียานุสรณ์  นางสาววรรณวิสา เอื้องโชคชัย C2 402
012 เชียงราย  ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  นางสาวพิมลพรรณ หลวงขัน C2 402
013 เชียงราย  เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  นางสาวศศิฑกานต์ จ๊ะสิงห์ C2 402
014 เชียงราย  พณิชยการเชียงราย  นางสาวณัฐธิดา มากสกุล C2 402
015 เชียงราย  พานพิทยาคม  นางสาวกาญจนา จันทร์ถา C2 402
016 เชียงราย  พานพิทยาคม  นางสาวธาริณี ไชยรังษี C2 402
017 เชียงราย  พานพิทยาคม  นางสาวลักขณา พรมปัน C2 402
018 เชียงราย  พานพิทยาคม  นางสาวสมใจ พรมสาร C2 402
019 เชียงราย  เม็งรายมหาราชวิทยาคม  นางสาวรัชณู ไชยล้อม C2 402
020 เชียงราย  เมืองเชียงราย  นางสาวจันทร์เพ็ญ ธรรมบัณฑิต C2 402
021 เชียงราย  เมืองเชียงราย  นางสาวจิราพร จันทร์อ้าย C2 402
022 เชียงราย  เมืองเชียงราย  นางสาวสายสุนีย์ จันคำ C2 402
023 เชียงราย  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  นางสาวเรวดี จันต๊ะคาด C2 402
024 เชียงราย  แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  นางสาวเสาวณีย์ จ่าหลิ่ง C2 402
025 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวกมลวรรณ ดำเนินนิรันดร์ C2 402
026 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวจารุวรรณ จิตวิจารณ์ C2 402
027 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวเมธาวี หล้านามวงศ์ C2 402
028 เชียงใหม่  ดาราวิทยาลัย  นางสาวเสริมสิริ วงค์จันทร์ C2 402
029 เชียงใหม่  พระหฤทัย  นางสาววรีรัตน์ วงศ์สถาพรชัย C2 402
030 เชียงใหม่  ยุพราชวิทยาลัย  นางสาวพิมพลอย คูวิบูลย์ศิลป์ C2 402
031 เชียงใหม่  เรยีนาเชลีวิทยาลัย  นางสาวกนกนันท์ สุวัฒนคุปต์ C2 402
032 เชียงใหม่  เรยีนาเชลีวิทยาลัย  นางสาวเพ็ญสิริ พักตร์ผ่องศรี C2 402
033 ตาก  ผดุงปัญญา  นางสาวปริยานุช กลีบเอม C2 402
034 ตาก  ผดุงปัญญา  นางสาวพรนภา ยะปาน C2 402
035 ตาก  ผดุงปัญญา  นางสาวสุธีวรรณ คุณสติ C2 402
036 ตาก  ผดุงปัญญา  นางสาวอัจฉราพร ตั้งวชิรฉัตร C2 402
037 นครราชสีมา  โชคชัยสามัคคี  นางสาวจิราภรณ์ พุทธรา C2 402
038 นครศรีธรรมราช  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  นายคมกฤช ลาภอภิสิทธิกุล C2 402
039 นครศรีธรรมราช  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  นางสาวปรางทอง ชิณนะพงศ์ C2 402
040 นครศรีธรรมราช  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  นางสาวปรียาพร ไชยพลบาล C2 402
041 นครศรีธรรมราช  จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช  นางสาวอรสา สว่างนิพันธ์ C2 402
042 นครสวรรค์  เซนต์โยเซฟนครสวรรค์  นางสาวปวีณา ศรีโมรา C2 402
043 นครสวรรค์  นครสวรรค์  นายนโม สัตย์ศรี C2 402
044 นครสวรรค์  ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  นางสาวบุษยา วงษ์สอาด C2 402
045 นครสวรรค์  ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์  นางสาวสุชามาศ วานิชสวัสดิ์ชัย C2 402
046 นครสวรรค์  สตรีนครสวรรค์  นางสาวเกวลี ศรีเดช C2 402
047 นครสวรรค์  สตรีนครสวรรค์  นางสาวชุติมา บุญเกิด C2 402
048 นครสวรรค์  สตรีนครสวรรค์  นางสาวณัฐวดี ศรีปาน C2 402
049 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวเกศินี มูลต๊ะ C2 402
050 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวจงรัก วงศ์ไชย C2 402
051 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวปัฐภรณ์ พัฒนสุรังค์ C2 402
052 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวพรทิพย์ พัฒนาศิษฏางกูร C2 402
053 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวลลิตา ใจคำ C2 402
054 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวอัจฉรา ทาคำ C2 402
055 บุรีรัมย์  บุรีรัมย์พิทยาคม  นายทวีวุฒิ สิงห์ชำนาญรบ C2 402
056 บุรีรัมย์  สามัคคีพิทยาคม  นางสาวปวีณา มลิวรรณ์ C2 402
057 พัทลุง  พัทลุง  นางสาวธิดาพร เพชรกาฬ C2 402
058 แพร่  พิริยาลัยจังหวัดแพร่  นางสาวกมลชนก ทองประไพ C2 402
059 ระยอง  แกลงวิทยสถาวร  นางสาวสุดารัตน์ ทองคำ C2 402
060 ลำปาง  เขลางค์นคร  นายพีระพงษ์ อินนันชัย C2 402
061 ลำปาง  เขลางค์นคร  นางสาวอรนิต ม้าวทุ่งตัน C2 402
062 ลำปาง  อัสสัมชัญลำปาง  นางสาวจารุรัตน์ ดวงฟู C2 402
063 ศรีสะเกษ  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์  นางสาวกัญญ์วรา จันทร์ทัย C2 402
064 สุโขทัย  เมืองเชลียง  นางสาวหทัยชนก จันทร์สนิท C2 402
065 สุพรรณบุรี  สงวนหญิง  นางสาวรพีพรรณ บุญศรี C2 402
066 สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี  นางสาววิภาวี สะถามันต์ C2 402
067 สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์ธานี 2  นางสาวนัฐนรา ราตรี C2 402
068 สุราษฎร์ธานี  สุราษฎร์พิทยา  นางสาวอุษณีย์ ทองเชื่อม C2 402
069 อ่างทอง  สตรีอ่างทอง  นางสาวสุกัญญา สาระรัตน์ C2 402
070 อ่างทอง  อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม  นายณัฐดนัย ประภัสโรทัย C2 402
071 อุดรธานี  สตรีราชินูทิศ  นางสาวศริวตาภรณ์ แสงศร C2 402
072 อุดรธานี  อุดรพิทยานุกูล  นางสาวพัชรินทร์ วงษ์ละคร C2 402
073 อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์  นายพงศธร คำน้อย C2 402
074 อุทัยธานี  หนองฉางวิทยา  นางสาวสุวิชา ตุ้มสุข C2 402
075 อุบลราชธานี  นารีนุกูล  นางสาวกัลยาณี ติ๊บพูน C2 402
076 อุบลราชธานี  นารีนุกูล  นางสาวสาววิณี ดีเสมอ C2 402