รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2547
ภาคปกติ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
ชื่อ สกุล ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
สุวิชชา  เทศศรีเมือง 1 นางสาวสุวิชชา เทศศรีเมือง                                                                                        
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อ สกุล ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
สุพัตรา  โตโส 1 นางสาวสุพัตรา  โตโส
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อ สกุล ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
ไชยนิรันตร์  สุนันต๊ะ 1 นายไชยนิรันตร์ สุนันต๊ะ
เสน่ห์  ลีลา 2 นายเสน่ห์ ลีลา
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
-ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก-
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อ สกุล ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
ศ ศาลา ครัวจัตุรัส 1 เรืออากาศเอก ศ ศาลา ครัวจัตุรัส
อนุสิทธิ์  กิตติรัตนไพบูลย์ 2 นายอนุสิทธิ์ กิตติรัตนไพบูลย์
อัญชลี  เพชรเทียนชัย 3 นางสาวอัญชลี เพชรเทียนชัย
ภาคปกติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเซรามิก
ชื่อ สกุล ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
กนกวรรณ  เพ็งผลา 1 นางสาวกนกวรรณ เพ็งผลา
ธำรงศักดิ์  จินดาเพ็ชร 2 นายธำรงศักดิ์ จินดาเพ็ชร
ประกลิม  เที่ยงพนม 3 นางสาวประกลิม เที่ยงพนม
ภควดี  โอสถาพร 4 นางสาวภควดี โอสถาพร
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
เกรียงศักดิ์  รอดสุวรรณ์  1 นายเกรียงศักดิ์ รอดสุวรรณ์ 
จักรณรินทร์  ศรีสมุทร 2 นายจักรณรินทร์ ศรีสมุทร
จันทร์เพ็ญ  สิทธิสมบัติ 3 นางจันทร์เพ็ญ สิทธิสมบัติ
เจริญ  กาวิล 4 นายเจริญ กาวิล
เฉลิมรัฐ  เจตปิยะวัฒน์ 5 นายเฉลิมรัฐ เจตปิยะวัฒน์
ชวลิตร์  จันทะรส 6 นายชวลิตร์  จันทะรส
ชัยวัฒน์  คิมหันต์สวัสดิ์ 7 นายชัยวัฒน์  คิมหันต์สวัสดิ์
ชาญณรงค์  มัชชิกานัง 8 พระชาญณรงค์  มัชชิกานัง
ชินกร  ดีสุยา 9 นายชินกร  ดีสุยา
ชูศักดิ์  สวัสดี 10 นายชูศักดิ์  สวัสดี
ณรงค์พล  คิดอ่าน 11 นายณรงค์พล คิดอ่าน
ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์ใหญ่ 12 สิบตำรวจโทณรงค์ฤทธิ์ วงศ์ใหญ่
ณัฐกร  คำภีระนันท์ 13 นางณัฐกร คำภีระนันท์
ณัฐกานต์  เชื้อเมืองพาน 14 นางสาวณัฐชกานต์ เชื้อเมืองพาน
ถนอม  วุฒิ 15 สิบตำรวจตรีถนอม  วุฒิ
ทองเนตร  ดูใจ 16 นายทองเนตร ดูใจ
นิชชานันท์  วรรณธง 17 นางนิชชานันท์ วรรณธง
นิมิต  ผ้าเจริญ 18 นายนิมิต  ผ้าเจริญ
บุศริน  จำรูญรัตน์ 19 พันตำรวจตรีหญิงบุศริน จำรูญรัตน์
เบญจสิริ  นาอินทร์ 20 นางเบญจสิริ  นาอินทร์
ประชา  คงศรีเจริญ 21 นายประชา  คงศรีเจริญ
พัทรียา  ประเทศรัตน์ 22 นาวาอากาศโทหญิงพัทรียา ประเทศรัตน์
ภูมิมนัส  ใจบุญ 23 นายภูมิมนัส ใจบุญ
มนตรี     วรรณวิจิตร 24 นายมนตรี  วรรณวิจิตร
เลขา  จักร์เขียว 25 นางเลขา จักร์เขียว
26 นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์
27 นายวิศิษฐ์ สิทธิสมบัติ
28 นายวีระศักดิ์ ญาวีระ
29 นางสาวศรัญยา อุปละ
30 นางสาวศิริวรรณ์ ศิริพันธุ์พิสิฐกุล
สถิระ  เพ็ชรจู           31 นายสถิระ        เพ็ชรจู          
สมคิด   ก๋าพรม 32 นายสมคิด ก๋าพรม
สมพร  คุณารูป 33 นายสมพร  คุณารูป
สายสุณี  ทาแกง 34 นางสาวสายสุณี ทาแกง
สุทัศ  แปงชมภู 35 นายสุทัศ แปงชมภู
สุพรรณ   พันธ์ประสิทธิกิจ 36 นางสุพรรณ  พันธ์ประสิทธิกิจ
สุภัค  โชติวัฒนานนท์ 37 นางสุภัค โชติวัฒนานนท์
สุรเชษฐ  สุรปริญญากุล 38 นายสุรเชษฐ สุรปริญญากุล
อนุลักษณ์  ชุ่มใจ๋ 39 ว่าที่ร้อยตรีอนุลักษณ์  ชุ่มใจ๋
อภิสิทธิ์ มากสุวรรณ 40 นายอภิสิทธิ์ มากสุวรรณ
อัจฉรา  คณารักษ์ 41 นางสาวอัจฉรา คณารักษ์
อานนท์   เรืองมาลัย 42 นายอานนท์  เรืองมาลัย
อำพา  เรืองมาลัย 43 นางอำพา เรืองมาลัย
อินชัย  อุ่นหน้อย 44 นายอินชัย  อุ่นหน้อย
อุทัย  มูลแก้ว 45 นายอุทัย มูลแก้ว
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวจำเรียง  บุญมานนท์
2 นางสาวนฤมล  ดวงสร้อย
3 นายศรากร  บุญปถัมภ์
4 นางสุกัญญา  เทพวงศ์
5 นางเสงี่ยม  สายวรรณะ
6 นายอนันต์ บุญวาส
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ ภาคพิเศษ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อ - นามสกุล ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล
1 นางสาวกนกพร อินต๊ะไชยวงค์
2 นางกัลยาณีย์ สุวรรณวงศ์
ขวัญสุดา  สิงห์ปัน 3 นางสาวขวัญสุดา สิงห์ปัน
จรสลักษ์  จันทรมานนท์ 4 นางจรสลักษ์ จันทรมานนท์
จันทร์เพ็ญ  สายน้ำปราณ 5 นางสาวจันทร์เพ็ญ  สายน้ำปราณ
จินตนา  เครือต๊ะ 6 นางจินตนา  เครือต๊ะ
จุติมา  สุขประสงค์ 7 นางสาวจุติมา  สุขประสงค์
เจนวิทย์  ประสงค์ 8 นายเจนวิทย์ ประสงค์
เจริญ  ประดับผล 9 นายเจริญ  ประดับผล
ชนาธิป  คำชมภู 10 นายชนาธิป คำชมภู
ชลธิชา  พู่เจริญ 11 นางสาวชลธิชา  พู่เจริญ
ชัชวาล  ธาดาเดช 12 นายชัชวาล  ธาดาเดช
ชัยฤทธิ์  ปานรสทิพย์ 13 นายชัยฤทธิ์  ปานรสทิพย์
ณฐากัญ  เจนแพทย์ 14 นางสาวณฐากัญ เจนแพทย์
ณภัทร  รัตนเดชาพิทักษ์ 15 นางสาวณภัทร  รัตนเดชาพิทักษ์
ณัฐกร  แสงศิริธร 16 นายณัฐกร  แสงศิริธร
ณัฐณิชา  วันดี 17 นางสาวณัฐณิชา  วันดี
ทิพาภรณ์  เยสุวรรณ์ 18 นางทิพาภรณ์  เยสุวรรณ์
ธงชัย  ภูวนาถวิจิตร 19 นายธงชัย ภูวนาถวิจิตร
ธนัยวิทย์  สัตย์พิทักษ์ 20 นายธนัยวิทย์ สัตย์พิทักษ์
ธาวินี  โชติวรรณกุล 21 นางสาวธาวินี โชติวรรณกุล
นวรัตน์  ศรีสวัสดิ์เพ็ญ 22 นางสาวนวรัตน์ ศรีสวัสดิ์เพ็ญ
นันทาวดี  แสวงผล 23 นางสาวนันทาวดี แสวงผล
นาโต้  วิคี 24 นางสาวนาโต้ วิคี
ปิยะนาฏ  สุขตัว 25 นางสาวปิยะนาฏ สุขตัว
26 นางสาวผกุลรัตน์ มีสัตย์
27 นางสาวพรรณิภา จักรสมศักดิ์
28 นางสาวพิณวลี อังศุพันธุ์
29 นางสาวพิมพร จับใจนาย
30 นางสาวพิมล ลิบาล
31 นางสาวเพชรลดา สุทธิอัมพร
32 นางสาวภัทรภร วชิรวรวุฒิพงษ์
33 นางสาวรจิตสรวง เขื่อนคำ
34 นางรัตนา คำตื้อ
35 นางสาววธัญพร บุตรขุนทอง
ผกุลรัตน์  มีสัตย์ 36 นางสาววริศรา ศรีหฤทัยกุล
พรรณิภา  จักรสมศักดิ์ 37 นางสาวศิริทัศน์ พินิจราชกิจ
พิณวลี  อังศุพันธุ์ 38 นางสาวศุภลักษณ์ วิสิฐศรีศักดิ์
39 นายสถิตย์ ทาแกง
พิมพร  จับใจ 40 นางสาวสนธยา ทาแกง
41 นายสมพร สมคิด
42 นายสมศักดิ์ สนิท
43 นางสาวสายฝน เกตุแก้ว
44 นายสินชัย ภาสน์พิพัฒน์กุล
45 นางสาวสิริมนต์ ถาแก้ว
46 นายสุธรรม เงินมูล
47 นางสาวสุภมล ดวงตา
48 นายอนุศักดิ์ ศรีศรกำพล
49 นางสาวอรชุมา วงค์เทียนชัย
50 นางสาวอรวรรณ ก้านแก้ว
เพชรลดา  สุทธิอัมพร 51 นางสาวอรุณี สุขแก้ว
ภัทรภร  วชิรวรวุฒิพงษ์ 52 นายอาคม รุจิพรรณ
รจิตสรวง  เขื่อนคำ 53 นาวาโทเอิน กล้าหาญ
รัตนา  คำตื้อ 54 MISS AI OWADA