รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีการศึกษา 2548 : ระบบโควตา (17 จังหวัดภาคเหนือ)
วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2548  เวลา 08.00 - 16.00 น.
(รายงานตัว  เวลา   8.00  -  9.00  น.)
ณ อาคารเรียนรวม C1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ลำดับ จังหวัด โรงเรียน ชื่อ - สกุล
1 กำแพงเพชร  กำแพงเพชรพิทยาคม  นางสาวจันทรา ช้างลอย
2 กำแพงเพชร  วชิรปราการพิทยาคม  นางสาวณัฐนันท์ พิลึก
3 กำแพงเพชร  วัชรวิทยา  นางสาวระวิดา เทียมเมฆ
4 เชียงราย  เชียงรายวิทยาคม  นางสาวพิมพ์พรรณ อินพรหม
5 เชียงราย  เชียงรายวิทยาคม  นางสาววิจิตตรา ทองคำ
6 เชียงราย  ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  นางสาวนิราภร ชูติระกะ
7 เชียงราย  ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  นางสาววฏาการ อินทรทิพย์
8 เชียงราย  ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  นางสาววรารัตน์ นามวงค์
9 เชียงราย  ดำรงราษฎร์สงเคราะห์  นางสาวศิราพร จันทร์แดง
10 เชียงราย  เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  นางสาวจันทร์จิรา ณ พิกุล
11 เชียงราย  เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  นางสาวนันทนา สายชลคงสุข
12 เชียงราย  เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  นางสาวนุสรา สุชัยประเสริฐ
13 เชียงราย  เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  นางสาวลีลาวดี คำฟู
14 เชียงราย  เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  นางสาววัชโรบล ผลประสิทธิ์
15 เชียงราย  เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  นางสาวสุพรรณ ปิวคำ
16 เชียงราย  เทศบาล 6 สลากกินแบ่งรัฐบาล  นางสาวอรนิจ คันธาโย
17 เชียงราย เม็งรายมหาราชวิทยาคม  นายพนัส ไชยวงค์
18 เชียงราย  แม่จันวิทยาคม  นายกัณฑ์เอนก ทิพวรรณ
19 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวขจรพิชญ์ ศิริภาณุกุล
20 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นายนรพัทธ์ กล้าณรงค์
21 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวผกาวรรณ อินประชา
22 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวพันธกาล สุภาวงศ์
23 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวพิชาภรณ์ ก้อนแก้ว
24 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวพิมพ์กานต์ ลวณะคุปต์
25 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวฤติมา มาลาวิลาศ
26 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาววริสา วงค์สุภา
27 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวอรพรรณ พงษ์วารินทร์
28 เชียงราย  สามัคคีวิทยาคม  นางสาวอัจฉรี สุตะวงศ์
29 เชียงใหม่  กาวิละวิทยาลัย  นางสาวนงลักษณ์ ใจโต
30 เชียงใหม่  ฝางชนูปถัมภ์  นางสาวจารุนันท์ วรรณมาลา
31 เชียงใหม่  พระหฤทัย  นางสาวพิมพ์สิริ ศิริแก้ว
32 เชียงใหม่  มงฟอร์ตวิทยาลัย  นางสาวภัทรพร กัลยา
33 เชียงใหม่  แม่แตง  นางสาวรวิวรรณ นะงอลา
34 เชียงใหม่  ยุพราชวิทยาลัย  นางสาวทิศาชล สันติธรรม
35 เชียงใหม่  วัฒโนทัยพายัพ  นางสาวธีรนุช เพ็ญบุญ
36 เชียงใหม่  วัฒโนทัยพายัพ  นางสาวศศิประภา โปธา
37 เชียงใหม่  วัฒโนทัยพายัพ  นางสาวศุภิสรา เจริญสุข
38 เชียงใหม่  วัฒโนทัยพายัพ  นางสาวอัมพวรรณ์ ใจสวน
39 ตาก  ผดุงปัญญา  นางสาวศิริพร โพธิธีรบุตร
40 ตาก  ผดุงปัญญา  นางสาวสุธาสินี สังข์สุวรรณ
41 ตาก  ผดุงปัญญา  นางสาวสุปรียา สายปาน
42 ตาก  แม่ระมาดวิทยาคม  นางสาวพัทรีย์พร ทองสี
43 นครสวรรค์  สตรีนครสวรรค์  นางสาวเพียงพร เพชรอำภัย
44 นครสวรรค์  สตรีนครสวรรค์  นางสาววรัญญา โอภาษี
45 นครสวรรค์  สตรีนครสวรรค์  นางสาวศรัญญา ผลไพร
46 น่าน  นาหมื่นพิทยาคม  นางสาวจุฑาภรณ์ ธิสาร
47 น่าน  ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร  นายธนภัทร พุทธวงศ์
48 น่าน  สตรีศรีน่าน  นายจักรพันธ์ มะโน
49 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวณยา จินาเกตุ
50 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวรุ่งทิพย์ ศรีโสภา
51 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวสนัญญา สอนใจ
52 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวสุมนธา กาแก้ว
53 น่าน  สตรีศรีน่าน  นางสาวอัจจิมา ปริกเพชร
54 น่าน  สา  นางสาวศิริพร แก้วพรหม
55 พะเยา  เชียงคำวิทยาคม  นางสาววรรณิษา หอมนาน
56 พะเยา  เชียงม่วนวิทยาคม  นางสาวทวิวสรร เศรษฐประสิทธิ์
57 พะเยา  พะเยาพิทยาคม  นายธีรวัฒน์ ศรีปัญญา
58 พะเยา  ภูซางวิทยาคม  นางสาวแขนภา อำขำ
59 พะเยา  ภูซางวิทยาคม  นางสาวรัตติกาล มีศรี
60 พิจิตร  ตะพานหิน  นายนที แสงโชติ
61 พิจิตร  ตะพานหิน  นางสาวนุชนันท์ ขมินธกูล
62 พิษณุโลก  นครไทย  นางสาวจันทร์จิรา กล้วยมล
63 พิษณุโลก  นครไทย  นางสาวศิรินทิพย์ ไชยเสน
64 พิษณุโลก  พุทธชินราชพิทยา  นางสาวพัชราพรรณ ไกรลาศภูมิ
65 เพชรบูรณ์  บึงสามพันวิทยาคม  นางสาวสมบูรณ์ ศรีภู่
66 เพชรบูรณ์  เพชรพิทยาคม  นางสาวพรพิมล สร้อยมาต
67 เพชรบูรณ์  เพชรพิทยาคม  นางสาวอาทิตยา ทวะบุตร
68 เพชรบูรณ์  หล่มสักวิทยาคม  นางสาวเบญจรัตน์ รัตนจักร์
69 แพร่  นารีรัตน์จังหวัดแพร่  นางสาวกุลวดี วรินทร์
70 แพร่  นารีรัตน์จังหวัดแพร่  นางสาวธารทิพย์ ระวงค์เวช
71 แพร่  นารีรัตน์จังหวัดแพร่  นางสาวมัญชุภา สีสัน
72 แพร่  นารีรัตน์จังหวัดแพร่  นางสาวศิริรัตน์ ถิ่นสอน
73 แพร่  นารีรัตน์จังหวัดแพร่  นางสาวอุมาภรณ์ เศรษฐวนิชย์
74 แพร่  พิริยาลัยจังหวัดแพร่  นายกฤษฎา เมฆอากาศ
75 แพร่  พิริยาลัยจังหวัดแพร่  นายธีรศานต์ ศรีกาญจน์
76 แพร่  พิริยาลัยจังหวัดแพร่  นายนัฐเดช บุญจวง
77 แพร่  ร้องกวางอนุสรณ์  นางสาวกฤตพร โปราหา
78 แม่ฮ่องสอน  แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"  นายชาตรี ษมาจิตรุ่งเรือง
79 แม่ฮ่องสอน  แม่สะเรียง "บริพัตรศึกษา"  นางสาวอรพร มีผู้ครอง
80 ลำปาง  เขลางค์นคร  นางสาวรัชนีวรรณ คำลือสาย
81 ลำปาง  เถินวิทยา  นางสาวมนิดา กาวิชัยคำ
82 ลำปาง  เถินวิทยา  นางสาวสาลินี สายมัน
83 ลำปาง  บุญวาทย์วิทยาลัย  นางสาวชนิกานต์ ชัยแก้ว
84 ลำปาง  บุญวาทย์วิทยาลัย  นายธีรพงศ์ ฤทธิพรหม
85 ลำปาง  ลำปางกัลยาณี  นางสาวกนกวลัย อุ่นผูก
86 ลำปาง  ลำปางกัลยาณี  นางสาวนภัสสร ศรีบุญหลง
87 ลำปาง  ลำปางกัลยาณี  นางสาวปณิชา ปานจันทร์
88 ลำปาง  ลำปางกัลยาณี  นางสาวศิริเพ็ญ ปวงคำ
89 ลำปาง  เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา  นางสาวสุพรรณี ปัญญาทา
90 ลำปาง  เสริมงามวิทยาคม  นางสาวชัชดาภรณ์ คำบุรี
91 ลำปาง  เสริมงามวิทยาคม  นางสาวมณฑา ช่างใต้
92 ลำปาง  ห้างฉัตรวิทยา  นางสาวจินตนา กระแสเทพ
93 ลำปาง  อรุโณทัย  นางสาวกรรณิกา อุตมา
94 ลำปาง  อัสสัมชัญลำปาง  นางสาวดวงเดือน ชุ่มธิ
95 ลำปาง  อัสสัมชัญลำปาง  นางสาวสุวิมล ลำปน
96 ลำปาง  อัสสัมชัญลำปาง  นางสาวอัจฉราภรณ์ สายวงศ์เปี้ย
97 ลำปาง  อัสสัมชัญลำปาง  นางสาวอิสริยาภรณ์ ไชยกล
98 ลำพูน  จักรคำคณาทร  นางสาวปาริชาติ แก้วเหรียญทอง
99 ลำพูน  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  นางสาวกนกกร ภู่ประสาทพร
100 ลำพูน  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  นางสาวขวัญชนก เรืองขำ
101 ลำพูน  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  นางสาวพิมมาดา ปัญญาโกษา
102 ลำพูน  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  นางสาวเพ็ญพิชา ทองจินดา
103 ลำพูน  ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน  นางสาววจีรส ธัญหมอ
104 สุโขทัย  ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์  นางสาวจิตติพร ตาคำชัย
105 สุโขทัย  สุโขทัยวิทยาคม  นายรักษ์พงศ์ อุตรสุข
106 อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์  นายธีรภัทร ศรีรัตนบัลล์
107 อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์  นายพงศกร เม่นลาภเหมาะ
108 อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์ดรุณี  นางสาวเกวลี บุญนิตย์
109 อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์ดรุณี  นางสาวจุฑามาศ หล้าฤทธิ์
110 อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์ดรุณี  นางสาวพุธธิดา กลิ่นเชตุ
111 อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์ดรุณี  นางสาววรรณภา พุ่มกาญจน์
112 อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์ดรุณี  นางสาวศุทธพรรณ แดงกองโค
113 อุตรดิตถ์  อุตรดิตถ์ดรุณี  นางสาวโสภิตา คำด้วง
114 อุทัยธานี  หนองฉางวิทยา  นางสาวกนกรัตน์ ภักดี
115 อุทัยธานี  หนองฉางวิทยา  นางสาวปานวาด วิริยสิทธาวัฒน์
116 อุทัยธานี  หนองฉางวิทยา  นางสาววรรณวิสา พัฒนพงษ์
117 อุทัยธานี  หนองฉางวิทยา  นางสาวศศิวิมล เสมากูล
118 อุทัยธานี  อุทัยวิทยาคม  นางสาววิภาวรรณ สมัครเขตการณ์