รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ตามลำดับการขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2546

สำนักวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ลำดับ
ชื่อ
สกุล
1.
นางสาว กัญจนลักษณ์ จันทาพูน
2.
นาง กำไลทิพย์ ศิริธรรมขันติ
3.
นาย จรัญ ปันตัน
4.
นางสาว จารุวรรณ์ กาวี
5.
นาง จิราภรณ์ เปเรร่า
6.
นาย ชาคริต จันทิมา
7.
นาย ชินกร บั้งเงิน
8.
นาย ชูชาติ เจริญศัสตรารักษ์
9.
นาย ฐนพล บุตรขุนทอง
10.
นาย ดำรงค์ศักดิ์ จงไพโรจน์โฆษิต
11.
นาย ธรษิณ เหล่ารุ่งโรจน์
12.
นางสาว นวลพรรณ สมสร้อย
13.
นาย นาวิน อุปรา
14.
นาย นิรันดร์ มานนท์
15.
นาย นิรันดร์ ศรีผดุงพร
16.
นาง เนรัญชรา ณ ฝั้น
17.
นาย ปพน สรรพานิช
18.
นาย ประจักษ์ เตวุฒิพงศ์
19.
นาย ประณิธาน จุลสุทธิ
20.
นาย ปรากรม พงศาปาน
21.
นางสาว พจนีย์ เรืองภูมิ
22.
นาง พรเพ็ญ คำภิโล
23.
นางสาว พิจิตรา กันทาสุวรรณ์
24.
นาย พิทักษ์ สันติพิทักษ์
25.
นางสาว พิมพา ชินเมธีพิทักษ์
26.
นาย พีระพงษ์ ฉิมวิลัยทรัพย์
27.
นาย พีระพงษ์ เมืองพรหม
28.
ว่าที่ร้อยเอก เพื่อน ดวงจินา
29.
นาย ยศ เลาหจีรพันธุ์
30.
นาย รังสรรค์ วันไชยธนวงศ์
31.
นาง รุ่งนภา จันทวีสมบูรณ์
32.
นาง วรรณพร ชูสกุลพัฒนา
33.
นาย วิวัฒน์ พัฒนานุภาพ
34.
นางสาว ศรัญธร พลสวัสดิกุล
35.
นาย ศักดา ช่วงชัย
36.
นางสาว ศิริพร อุ่นชาติ
37.
นาย สมสวัสดิ์ บุญทาคำ
38.
นาย สาโรจน์ แก้วประสม
39.
นางสาว สุชัญญา แสวงผล
40.
พันเอก สุพจน์ เจริญรัตนกุล
41.
นาง สุภัค โชติวัฒนานนท์
42.
นาง แสงอรุณ เทพวัลย์
43.
นางสาว หยิง หลี่
44.
นางสาว อุดมพร นันทฤทธิ์
45.
นาง โอบบุญ พัฒนานุภาพ


สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) เกียรตินิยมอันดับสอง

ลำดับ
ชื่อ สกุล
1.
นางสาว เกษสุรางค์ ดวงวิโรจน์
2.
นาย เรวัต จันต๊ะอิน

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)


ลำดับ
ชื่อ
สกุล
3.
นาย กฤชชา ยาวิเศษ
4.
นางสาว กฤษณา จิตไพศาล
5.
นางสาว ขวัญชนก ผ่องลุนหิต
6.
นางสาว จันทร์เพ็ญ แสงทิตย์
7.
นางสาว จารุกัญญา บัวนาค
8.
นาย ณัฏฐพงศ์ คำขาด
9.
นางสาว ณิรามัย มั่นกุง
10.
นางสาว ดวงจิตร์ ทองนาคะ
11.
นาย ทองปาน ขันตีกรม
12.
นางสาว ทิพยวัลย์ ศรีสุข
13.
นางสาว นภารุจ ตันตินาครกูล
14.
นาย นฤเบศ พึ่งสุจริต
15.
นางสาว นันทกาญจน์ หมื่นเหล็ก
16.
นางสาว นิ่มนวล นพคุณธรรมชาติ
17.
นาย บริหาร จันทรรัตน์
18.
นาย ประสงค์ ทะดวงศร
19.
นางสาว เปรมใจ ไชยมหา
20.
นางสาว พิมพ์ชนก รัตนชัยวัฒน์
21.
นางสาว ฟ้าสว่าง พรมเมืองคุก
22.
นางสาว รอยโก้ สุดตะนา
23.
นางสาว ลักษมี ประสมทรัพย์
24.
นางสาว วธิดา ธรรมสอน
25.
นาย วิชัย จันต๊ะคาด
26.
นางสาว ศิริวรรณ หลักเพชร
27.
นางสาว สมนาม มีเทศ

28.

นาย สาธิต นวหิรัญกุล

29.

นางสาว สายรุ้ง สุภาโม
30.
นางสาว สาลิกา นันปัญญา
31.
นาย สิทธิศักดิ์ โพธิ์งาม
32.
นาย สุบัน โสวาที
33.
นางสาว สุพรรษา ดาวเรือง
34.
นางสาว เสริมศิริ ช่วยไธสง
35.
นางสาว แสงอรุณ สังคมศิลป์
36.
นางสาว อภิญญา นกแดง
37.
นางสาว อามีเนาะ อูมา
38.
นาย เอกชัย มลิวัลย์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ลำดับ
ชื่อ สกุล
1.
นาย วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับสอง

ลำดับ
ชื่อ สกุล
2.
นางสาว ทัศนา ชัยศรี
3.
นางสาว นิภา ทองพวา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

ลำดับ
ชื่อ สกุล
4..
นางสาว กรนิภา โพธิ์รักษา
5.
นางสาว กัญญาคร นามวิจิตร
6.
นาย เกมกมล หัตถะผะสุ
7.
นางสาว ขวัญสุดา สิงห์ปัน
8.
นาย จเรศักดิ์ จำเริญ
9.
นางสาว จารุณี ศรีแก้ว
10.
นางสาว จารุณี ศรีวิลัย
11.
นางสาว จิรัชญา ใจศิล
12.
นาย จุฬาวุฒิ เกตุนาวา
13.
นางสาว ชะพลู ยุพา
14.
นางสาว ชัชวลัย พิมพ์บุญยัง
15.
นางสาว ดวงฤดี ธีรธรรมสุนทร
16.
นางสาว ทิพย์วรรณ ไชโย
17.
นาย ธนา ใคร่ครวญ
18.
นางสาว นงคราญ มาเร็ว
19.
นาย นิกร วงศ์สาร
20.
นางสาว บุษบา ศรีจันทร์
21.
นาย มนตรี เจริญรักษ์
22.
นางสาว มะลิวัลย์ ชัยกันทา
23.
นางสาว ยุวดี สุดสายเนตร
24.
นาย ระวิวงศ์ พิศวงปราการ
25.
นางสาว ราวดี ศรีเมือง
26.
นางสาว รุจิรา กลิ่นทอง
27.
นางสาว วรรษมล สิงห์เสวก
28.
นาย วรวรรธน์ รัตรสาร
29.
นาย ศิรสิทธิ์ ราศรี
30.
นางสาว สมบูรณ์ บำรุงชาติ
31.
นางสาว สุติเนตร หนูเมือง
32.
นางสาว สุภาพ ปองไป
33.
นาย สุรเชนต์ ยาวิละ


สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ลำดับ
ชื่อ สกุล
1.
นางสาว จารุวรรณ กาศนอก
2.
นางสาว จิราภา วงษ์ท้าว
3.
นาย ธนพงษ์ สมบัติ
4.
นาย วีระพงษ์ จินดาธรรม
5.
นางสาว ศิรินทร์ สมเชื้อเวียง
6.
นางสาว สุวรรณนภา คำไร

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับสอง

ลำดับ
ชื่อ สกุล
7..
นางสาว จีราพรรณ ศักดิ์ศิริ
8..
นางสาว พิริยา สุวรรณสิทธิ์
9.
นางสาว มยุรี แสนสุข
10.
นางสาว สันทนี แซ่พัง
11.
นางสาว อารียา ทวีทรัพย์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)

ลำดับ
ชื่อ สกุล
12.
นางสาว กระฐิน อินอ๋อมิ
13.
นางสาว กฤษณีภรณ์ อินสอาด
14.
นาย กิตติศักดิ์ ชัยพนัส
15.
นางสาว กุสุมา ธรรมเจริญ
16.
นางสาว คนึงนิจ หมอช้าง
17.
นางสาว จตุรพร นนทประสาท
18.
นางสาว จิตรสุดา ภิญโญ
19.
นางสาว จินดา เทพสมเกตุ
20.
นางสาว จุฑาสินีย์ นันทาทอง
21.
นางสาว จุรีรัตน์ บุญวัน
22.
นางสาว ชฎาฉัตร จันทร์ศรี
23.
นางสาว ณัฐริกา เกตุวงศ์
24.
นางสาว ณิชนันทน์ แซ่ย่าง
25.
นางสาว ดวงใจ แซ่โต๊ะ
26.
นางสาว ดวงพร อินวรรณ
27.
นางสาว ดวงฤทัย ปันเบี้ยว
28.
นางสาว ทัศนีย์ เรืองแจ่ม
29.
นาย ธันวฤทธิ์ ชูจิตารมย์
30.
นางสาว ธารา ไกรรักษ์
31.
นางสาว นันทินา ก๊กศรี
32.
นางสาว น้ำทิพย์ ปัญโญ
33.
นาย นูอิลเลียส ตอยิบฌูโกร์
34.
นาย บาฮารุดดีน มุ่งกุ้ง
35.
นางสาว ปริญญา จันต๊ะแก้ว
36.
นางสาว ปิยวรรณ เกสรทอง
37.
นาย พงศ์พันธ์ มานันตพงศ์
38.
นางสาว พรรษา หฤทัยถาวร
39.
นาย พรสินทร์ กาญจนพัชชี
40.
นางสาว พัชรินทร์ สัจจญาติ
41.
นาย ภัทรพงศ์ ชาเมืองกุล
42.
นางสาว มลิวัลย์ เมืองอินทร์
43.
นางสาว มุทิตา เดชพรม
44.
นางสาว รัตนทิพย์ ช้อยสุชาติ
45.
นางสาว วรวรรณ ชาติวรรณรัตน์
46.
นางสาว วราภรณ์ เนตรใหญ่
47.
นาย วันชาติ บุญสม
48.
นาย สมบัติ คำมูลแก้ว
49.
นางสาว สิริมา ทรงกลิ่น
50.
นางสาว สุธากานต์ จันทรราช
51.
นางสาว สุพาณี ลิ้นฤาษี
52.
นางสาว สุมินตรา บุญเรือง
53.
นาย อดิศักดิ์ ปุกคำ
54.
นาย อภินันท์ ภักดี
55.
นางสาว อัจฉรา แก้วเกิด

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

ลำดับ
ชื่อ สกุล
1.
นาย มนตรี เกิดพรม

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร) เกียรตินิยมอันดับสอง

ลำดับ
ชื่อ สกุล
2.
นาย ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการอาหาร)

ลำดับ
ชื่อ สกุล
3.
นางสาว กนกกาญจน์ ปานจันทร์
4.
นางสาว กนกวรรณ สระแก้ว
5.
นาย กรกฎ วัชรกุลปรีชาชาติ
6.
นางสาว เกตุกนก บ้านกล้วย
7.
นางสาว จินตนา จารุเสมา
8.
นางสาว จุฑาทิพย์ กุลด้วง
9.
นางสาว ชลธิชา นงนุช
10.
นาย ชัยวัฒน์ บุญมากาศ
11.
นางสาว ดุษดี เอี่ยมพงศ์วโรดม
12.
นางสาว ธิดา เปินสมุทร
13.
นางสาว บุตร์ชล สุวรรณลพ
14.
นางสาว เบญญา แสนมหายักษ์
15.
นางสาว ปิดารัตน์ ศรีอ่อน
16.
นางสาว พวงเพชร สมบัติเจริญกิจ
17.
นางสาว วชิรพร ดิษฐสมบูรณ์
18.
นางสาว วิสุดา บุญหล้า
19.
นางสาว ศิวพร อินต๊ะวิชา
20.
นางสาว สายฝน เกตุแก้ว
21.
นางสาว สุรัสวลี นันทะชัย
22.
นาย อรุณ เจริญยิ่ง
23.
นางสาว อัญชลี เพชรเทียนชัย

 


จัดทำโฮมเพจโดย : ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ,7 กุมภาพันธ์ 2548