แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  คำชี้แจง แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ต่อการใช้บริการในด้านต่างๆของ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยคำถามแบ่งเป็น 3 ตอน โปรดระบุข้อมูลที่ท่านเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาต่อไป
  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
สถานภาพปัจจุบัน
    นักศึกษาปริญญาตรี     นักศึกษาปริญญาโท     นักศึกษาปริญญาเอก     พนักงาน     อาจารย์   บุคคลภายนอก
ความถี่ในการเข้าใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
    ทุกวัน     1-2 ครั้งต่อสัปดาห์     3-4 ครั้งต่อสัปดาห์     1-2 ครั้งต่อเดือน     มากกว่า 3 ครั้งต่อเดือน  
วัตถุประสงค์ในการใช้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
    ยืม-คืน หนังสือ  อ่านหนังสือ/ค้นคว้า  ยืมสื่อมัลติมีเดีย  ใช้ห้องค้นคว้ากลุ่ม
    ดู UBC  ใช้ Internet  อ่านหนังสือพิมพ์  อ่านวารสาร
    สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์  สืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์  ดูหนัง  นัดพบกลุ่มเพื่อน

  ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจ ต่อการให้บริการในด้านต่างๆ ของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ความคิดเห็น
พึงพอใจ
มากที่สุด
(5)
พึงพอใจ
มาก
(4)
พึงพอใจ
ปานกลาง
(3)
พึงพอใจ
น้อย
(2)
พึงพอใจ
น้อยที่สุด
(1)
  1. ด้านการทรัพยากรสารนิเทศที่ให้บริการ
    จำนวนหนังสือ วารสาร และสื่อมีเพียงพอต่อการศึกษาค้นคว้า
    เนื้อหาหนังสือ วารสาร และสื่อมีความทันสมัย หลากหลาย และตรงตาม
       ความต้องการ
    มีฐานข้อมูลออนไลน์ เนื้อหาครอบคลุมกับความต้องการ
    เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้เสนอซื้อทรัพยากรสารนิเทศต่างๆ
  2. ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ
    มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ ทำให้บริการสะดวกและรวดเร็ว
    จำนวนทรัพยากรสารนิเทศที่ให้ยืมต่อคน มีความเหมาะสม
    ระยะเวลาการให้ยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศ มีความเหมาะสม
    เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม
  3. ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
    สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก สะอาดเป็นระเบียบ
    มีบรรยากาศเหมาะสมและเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
    มีจำนวนที่นั่งอ่านเพียงพอ
    การจัดเรียงหนังสือบนชั้นถูกต้องค้นหาง่าย
  4. ด้านคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ระบบการสืบค้นและบริการฐานข้อมูลต่างๆสะดวกและมีประสิทธิภาพ
    จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอ
    ระบบ Internet และเครือข่ายไร้สาย(Wireless)ครอบคลุม เข้าใช้ได้สะดวก
    ระบบ E-Learning ใช้งานสะดวกมีผู้ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาตลอดเวลา
  5. ด้านประชาสัมพันธ์ และเว็ปไซต์ ศูนย์บรรสารและสื่อการศึกษา
    มีวิธีและขั้นตอน แนะนำการสืบค้นหรือบริการต่างๆอย่างชัดเจน
    มีแผ่นพับ/ป้ายประกาศ/บอร์ดประชาสัมพันธ์ทั่วถึง
    เว็ปไซต์ศูนย์บรรสารฯเข้าถึงง่าย มีประโยชน์ สืบค้นข้อมูลได้สะดวก
    มีช่องทางการให้บริการทางออนไลน์ต่างๆตรงตามต้องการ
  6. ด้านการให้บริการของบุคลากร
    มีมนุษยสัมพันธ์ การพูดคุย และความเป็นมิตรต่อผู้ใช้บริการ
    มีความกระตือรือร้นและเต็ทใจในการให้บริการ
    ให้บริการด้วยความถูกต้อง ตรง แม่นยำ
    ให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยเหลือผู้ใช้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม

  ตอนที่ 3 การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
"จุดเด่น" ของบริการที่ท่านประทับใจ คือ
  
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
  
  
** ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาตอบแบบสอบถาม **