มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
ทั้งหมด 109 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางอารยา อดุลตระกูล ค่ารักษาพยาบาล 1,574.00 15/05/58 เงินสด
2 นางสาวอุไรพร ดนตรีเสนาะ วรรณบูรณ ค่ารักษาพยาบาล 458.00 15/05/58 เงินสด
3 นางสาวชฎาพันธ์ พรมมา ค่ารักษาพยาบาล 200.00 15/05/58 เงินสด
4 ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา ค่ารักษาพยาบาล 658.50 15/05/58 เงินสด
5 นายเชิดพงศ์ ภิราษร ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00 15/05/58 เงินสด
6 นางสาวอุทิศ ถาวรรัตน์ ค่าเล่าเรียนบุตร 2,130.00 15/05/58 เงินสด
7 นางสาวสายรุ้ง สุตะวงค์ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00 15/05/58 เงินสด
8 นายกมล แก้วฟองคำ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00 15/05/58 เงินสด
9 นางสาวนริศราภรณ์ อุปละปัญญา ค่าเล่าเรียนบุตร 1,760.00 15/05/58 เงินสด
10 นายสุชิน กฤตลักษณ์วงศ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 5,805.00 15/05/58 เงินสด
11 นางสาวนิตยา เลาสัตย์ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 6,422.50 15/05/58 เงินสด
12 นางณัฐฐา มกราพันธุ์ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 2,440.00 15/05/58 เงินสด
13 นางจิตราภรณ์ สุทธิพงศ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 2,130.00 15/05/58 เงินสด
14 นางสาวปิยะนุช ศิริวัฒน์ ค่ารักษาพยาบาล 1,950.00 12/05/58 เงินสด
15 ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา ค่าตรวจสุขภาพ 920.00 12/05/58 เงินสด
16 นายพฤทธิ์ พุฒจร ค่าตรวจสุขภาพ 1,940.00 12/05/58 เงินสด
17 นางสาวพัชริน ภาวะเดช ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 500.00 12/05/58 เงินสด
18 นางสาวชนิดา พงศ์นภารักษ์ ค่ารักษาพยาบาล 2,700.00 12/05/58 เงินสด
19 นายศุภวิชญ์ เวชพิสัฐปกรณ์ ค่ารักษาพยาบาล 1,473.00 12/05/58 เงินสด
20 นางสาวยศวรรณ วงศ์เสงี่ยม ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 5,342.50 12/05/58 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร