มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2557
ทั้งหมด 160 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6 7 8
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นายรัฐภูมิ ราชกิจ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 1,900.00 19/09/57 เงินสด
2 นางณัฐกฤตา โรจนสโรช ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 650.00 19/09/57 เงินสด
3 นางสาวอุทิศ ถาวรรัตน์ ค่ารักษาพยาบาล 138.00 19/09/57 เงินสด
4 นางสาวยชวดี ยิ้มอยู่ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 5,000.00 19/09/57 เงินสด
5 นางสาวกุลชลี เหล็กเพช็ร ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 500.00 19/09/57 เงินสด
6 นายกฤดากร พงษ์ประภาส ค่ารักษาพยาบาล 185.00 19/09/57 เงินสด
7 นางสาวศุลีพร วงค์ปาน ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 500.00 19/09/57 เงินสด
8 นางสาวสาคร ไหปะโท ค่ารักษาพยาบาล 360.00 19/09/57 เงินสด
9 นางสุภัค ทองดี ค่าเล่าเรียนบุตร 1,702.00 19/09/57 เงินสด
10 นางสาวอิงอร ครองยุติ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,800.00 19/09/57 เงินสด
11 นายสมชาติ ใจแก้ว ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 120.00 19/09/57 เงินสด
12 นางสาวสุกัญญา โชติปัญโญ ค่ารักษาพยาบาล 1,342.00 19/09/57 เงินสด
13 นางสาวเมธาวี ไชยสมบัติ ค่ารักษาพยาบาล 330.00 19/09/57 เงินสด
14 นางสาวสุดสวาท เกียรติปรีชา ค่ารักษาพยาบาล 200.00 19/09/57 เงินสด
15 นางสาวสุภาพร กันธิยะ ค่าตรวจสุขภาพ 830.00 19/09/57 เงินสด
16 นายอมร โอวาทวรกิจ ค่าตรวจสุขภาพ 1,697.75 19/09/57 เงินสด
17 นางสาวนุญา ลีวณิชย์ ค่าตรวจสุขภาพ 1,625.00 19/09/57 เงินสด
18 นางสาวสิริมนต์ ถาแก้ว ค่ารักษาพยาบาล 3,600.00 19/09/57 เงินสด
19 นายสาโรจน์ แก้วประสม ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 1,100.00 19/09/57 เงินสด
20 นางกมลชนก คำแก้ว ค่ารักษาพยาบาล 107.50 19/09/57 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร