มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2558
ทั้งหมด 7 รายการ หน้า: [1]
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 ดร.อนันต์ อึ้งวณิชยพันธ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 11,775.00 29/06/58 เช็ค
2 ดร.มณีรัตน์ ช่วยชูวงศ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 12,760.00 29/06/58 เช็ค
3 นางสาวอุไรวรรณ อินต๊ะถา ค่าเล่าเรียนบุตร 11,940.00 29/06/58 เช็ค
4 นางรุ่งอรุณ สาสนทาญาติ ค่ารักษาพยาบาล 24,604.00 29/06/58 เช็ค
5 นางวิภาเพ็ญ โชคดีสัมฤทธิ์ ค่ารักษาพยาบาล 73,304.00 29/06/58 เช็ค
6 ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ จอห์นสตัน ค่ารักษาพยาบาล 10,688.50 29/12/57 เช็ค
7 ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยภาส ค่าเล่าเรียนบุตร 12,760.00 03/11/57 เช็ค

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร