มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557
ทั้งหมด 62 รายการ หน้า: [1] 2 3 4
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางสาวนิสรีน หวังตักวาดีน ค่าเล่าเรียนบุตร 4,315.00 25/11/57 เงินสด
2 นางดาวนภา สุขะนนท์ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,760.00 25/11/13 เงินสด
3 นายพิทยา พุทธบุตรทินกุล ค่าเล่าเรียนบุตร 7,565.00 25/11/57 เงินสด
4 นางสาวขวัญตา คีรีมาศทอง ค่ารักษาพยาบาล 505.00 25/11/57 เงินสด
5 นางสาวขวัญตา คีรีมาศทอง ค่ารักษาพยาบาล 325.00 25/11/57 เงินสด
6 นายกิติพงษ์ วงศ์ใจ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 300.00 25/11/57 เงินสด
7 นายดุรงค์ฤทพิ์ ดวงแก้ว ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,420.00 25/11/57 เงินสด
8 นางอติมา แก้วสอาด ค่าเล่าเรียนบุตร 1,937.00 25/11/57 เงินสด
9 นายเกียรติพงษ์ ได้การ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,937.00 25/11/57 เงินสด
10 นางสาวโสภิณ เตศรีบูรพกุล ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 223.00 25/11/57 เงินสด
11 นางสาวโสภิณ เตศรีบูรพกุล ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 1,124.00 25/11/57 เงินสด
12 นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ค่ารักษาพยาบาล 7,710.00 25/11/57 เงินสด
13 นางศารินาฎ เกตุวัลห์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 691.00 25/11/57 เงินสด
14 นางศศิพิชญ์ ธิติอธิพันธ์ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 630.00 25/11/57 เงินสด
15 นางสาวอุไรวรรณ อินต๊ะถา ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 800.00 25/11/57 เงินสด
16 นางสาวจีระนันท์ เกตุชิต ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 3,000.00 25/11/57 เงินสด
17 นางสาวจีระนันท์ เกตุชิต ค่าเล่าเรียนบุตร 1,937.00 25/11/57 เงินสด
18 นายสุริยะ สุวรรณ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00 25/11/57 เงินสด
19 นายศราวุธ ปัญญาใจ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,760.00 25/11/57 เงินสด
20 นางจันธิดา กลิ่นจันทร์ ค่าเล่าเรียนบุตร 3,874.00 25/11/57 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร