มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2558
ทั้งหมด 42 รายการ หน้า: [1] 2 3
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 ว่าที่ร.ต.ฐาปกรณ์ ศศิวิมลลักษณ์ ค่ารักษาพยาบาล 375.00 26/03/58 เงินสด
2 นายเทิดพงศ์ อุ่นเมือง ค่ารักษาพยาบาล 200.00 26/03/58 เงินสด
3 นายกฤดากร พงษ์ประภาส ค่ารักษาพยาบาล 742.50 26/03/58 เงินสด
4 นางสาวจิราภา ปราเดรา ดิเอส ค่ารักษาพยาบาล 671.50 26/03/58 เงินสด
5 นางสาวอรทัย ยอดแย้มพราย ค่ารักษาพยาบาล 1,055.00 26/03/58 เงินสด
6 นางอรทัย ทูลเศียร ค่ารักษาพยาบาล 220.00 26/03/58 เงินสด
7 นางอรทัย ทูลเศียร ค่ารักษาพยาบาล 70.00 26/03/58 เงินสด
8 นางสาวอุไรพร ดนตรีเสนาะ วรรณบูรณ ค่ารักษาพยาบาล 2,449.50 26/03/58 เงินสด
9 นางสาวอาภรณ์ แย้มกลิ่น ค่ารักษาพยาบาล 1,034.00 26/03/58 เงินสด
10 ผศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 2,100.00 26/03/58 เงินสด
11 ผศ.ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 2,300.00 26/03/58 เงินสด
12 นางสาวยชวดี ยิ้มอยู่ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 5,000.00 26/03/58 เงินสด
13 นางสาวชุติมา เสรีวิชยสวัสดิ์ ค่ารักษาพยาบาล 1,820.00 26/03/58 เงินสด
14 ดร.พรรณรวี พรหมนารท ค่าเล่าเรียนบุตร 5,805.00 26/03/58 เงินสด
15 ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 2,630.00 26/03/58 เงินสด
16 นายภาณุพล วณิชาชีวะ ค่ารักษาพยาบาล 3,448.00 26/03/58 เงินสด
17 ดร.นนท์ ธิติเลิศเดชา ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 3,400.00 26/03/58 เงินสด
18 รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ค่ารักษาพยาบาล 7,282.00 23/03/58 เงินสด
19 นางสาวหนึ่งฤทัย แสงวิลัย ค่ารักษาพยาบาล 300.00 23/03/58 เงินสด
20 นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ค่ารักษาพยาบาล 6,990.00 23/03/58 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร