มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2557
ทั้งหมด 64 รายการ หน้า: [1] 2 3 4
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางสาวจันทร์ธิรา ปัญญา ตรวจสุขภาพประจำปี 1,625.00 21/08/57 เงินสด
2 นายเทิดพงศ์ อุ่นเมือง ตรวจสุขภาพประจำปี 830.00 21/08/57 เงินสด
3 นางสาวนาถธิดา เกษรพันธ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 5,970.00 21/08/57 เงินสด
4 นางสุจิตรา หลวงสุภา ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 400.00 21/08/57 เงินสด
5 นางสาวสุดสวาท เกียรติปรีชา ค่ารักษาพยาบาล 200.00 21/08/57 เงินสด
6 นางสาวเพ็ญประภา บุญตัน ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,600.00 21/08/57 เงินสด
7 นางสาวณัฐกฤตา ศักดิ์เรืองฤทธ์ ตรวจสุขภาพประจำปี 1,180.00 21/08/57 เงินสด
8 นายเชาวลิต พุทธรักษ์ ตรวจสุขภาพประจำปี 830.00 21/08/57 เงินสด
9 นริศรา ยอดบุรี ตรวจสุขภาพประจำปี 1,180.00 21/08/57 เงินสด
10 นายธรรมรัตน์ วงศ์ต่อม ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 465.00 21/08/13 เงินสด
11 นายคธาวุธ โรจนสโรช ค่ารักษาพยาบาล 710.00 19/08/57 เงินสด
12 นางสาวพัชรินทร์ คำมะวงค์ ค่ารักษาพยาบาล 843.00 19/08/57 เงินสด
13 นางสาวนิรมล ปัญ์บุศยกุล ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 2,460.00 19/08/57 เงินสด
14 นายไตรภพ อินทุใส ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 820.00 19/08/57 เงินสด
15 นางสาววรรณภา ทิพยศักดิ์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,440.00 19/08/57 เงินสด
16 นางสาวมาลีรัตน์ นิ่มนวล ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 3,744.00 14/08/57 เงินสด
17 นางสาวพรทิพย์ ปัญญา ค่ารักษาพยาบาล 735.00 14/08/57 เงินสด
18 ดร.ภูมิพัฒน์ มิ่งมาลัยรักษ์ ค่ารักษาพยาบาล 978.50 14/08/57 เงินสด
19 นางศิริขวัญ ปัญสมคิด ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 160.00 14/08/57 เงินสด
20 นายภาณุพล วณิชาชีวะ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 1,085.00 14/08/57 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร