มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน. 2558
ทั้งหมด 53 รายการ หน้า: [1] 2 3
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางสาวจิรัชยา สมบัติปัน ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00 21/04/58 เงินสด
2 นายกิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,500.00 21/04/58 เงินสด
3 นายกิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 800.00 21/04/58 เงินสด
4 นายวิศรุต บุตรากาศ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 600.00 21/04/58 เงินสด
5 นางศุภธิดา ธรรมสุทธิวัฒน์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 600.00 21/04/58 เงินสด
6 นางสาววาสนา เนตรวีระ ค่ารักษาพยาบาล 800.00 21/04/58 เงินสด
7 ่นางสาววาสนา เนตรวีระ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,800.00 21/04/58 เงินสด
8 นายกิตตินนท์ จรูญศรีสวัสดิ์ ค่ารักษาพยาบาล 500.00 21/04/58 เงินสด
9 นางสาวสาคร ไหปะโท ค่ารักษาพยาบาล 759.00 21/04/58 เงินสด
10 นางสาวกรรณิกา มาโน ค่ารักษาพยาบาล 3,100.00 21/04/58 เงินสด
11 รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน ค่ารักษาพยาบาล 6,450.00 21/04/58 เงินสด
12 นางสาวขวัญฤทัย โหมดปราการ ค่ารักษาพยาบาล 1,250.00 21/04/58 เงินสด
13 นางสาวสุกัญญา โชติปัญโญ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 2,850.00 21/04/58 เงินสด
14 นางสาวจีระนันท์ เกตุชิต ค่ารักษาพยาบาล 2,125.00 21/04/58 เงินสด
15 นางสาวจีระนันท์ เกตุชิต ค่ารักษาพยาบาล 1,305.00 21/04/58 เงินสด
16 นางสาวเกศรัตน์ วิศวไพศาล ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 2,465.00 21/04/58 เงินสด
17 นายโอฬาร วันชัย ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 700.00 21/04/58 เงินสด
18 นายอุดมชัยย ธรรมจารุวัฒน์ ค่าเล่าเรียนบุตร 2,130.00 21/04/58 เงินสด
19 นางสาววิภาวรรณ คำใส ค่ารักษาพยาบาล 1,040.00 21/04/58 เงินสด
20 นางสาวพจนาฎ ธรรมนิตยางกูร ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00 21/04/58 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร