มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
ทั้งหมด 34 รายการ หน้า: [1] 2
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางสาวกรรณิกา มาโน ค่ารักษาพยาบาล 505.00 28/10/57 เงินสด
2 นางศศิพิชญ์ ธิติอธิพันธ์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 820.00 28/10/57 เงินสด
3 นางสาวเปรมกมล ทาเศรษฐ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,937.00 28/10/57 เงินสด
4 นางสาวจิรัชยา สมบัติปัน ค่าเล่าเรียนบุตร 1,870.00 28/10/57 เงินสด
5 นางสาวมัลลิกา พัฒโนดม ค่ารักษาพยาบาล 295.00 28/10/57 เงินสด
6 นางสาวศศิธร ทองวิเศษ ค่ารักษาพยาบาล 265.00 28/10/57 เงินสด
7 นางละไม แก้วฟองคำ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 900.00 28/10/57 เงินสด
8 นางสาวเปรมณิณ เด่นวิลัยเลิศล้ำ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 550.00 28/10/57 เงินสด
9 นางสาวอรณิช วิลมรัตน์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 900.00 28/10/57 เงินสด
10 นางอรทัย ทูลเศียร ค่ารักษาพยาบาล 265.00 28/10/57 เงินสด
11 นางนันทนา สายกับ ค่ารักษาพยาบาล 190.00 28/10/57 เงินสด
12 นางสาวกีรติ วันชัย ค่ารักษาพยาบาล 2,825.00 28/10/57 เงินสด
13 นางสาวอิสรี แพทย์เจริญ ค่าตรวจสุขภาพ 1,935.00 28/10/57 เงินสด
14 นางสาวทัตต์ชไม หวานชัยสีห์ ค่ารักษาพยาบาล 131.00 24/10/57 เงินสด
15 นางสาวนาถธิดา เกษรพันธ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 5,970.00 24/10/57 เงินสด
16 นางอารยา อดุลตระกูล ค่ารักษาพยาบาล 1,574.00 24/10/57 เงินสด
17 ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ ค่ารักษาพยาบาล 847.00 24/10/57 เงินสด
18 นายชัยพงศ์ แก้วเกล้า ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 450.00 24/10/57 เงินสด
19 ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ ค่ารักษาพยาบาล 343.00 24/10/57 เงินสด
20 นางสาวกัลยา ทับเกร็ด ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 5,000.00 24/10/57 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร