มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2557
ทั้งหมด 68 รายการ หน้า: [1] 2 3 4
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางสาวขวัญฤทัย โหมดปราการ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 1,903.00 16/10/57 เงินสด
2 นายภาณุพล วณิชาชีวะ ค่าเล่าเรียนบุตร 5,970.00 16/10/57 เงินสด
3 นายภาณุพล วณิชาชีวะ ค่่ารักษาพยาบาล 1,026.00 16/10/57 เงินสด
4 นางสาวณัชยา พรมสี ค่ารักษาพยาบาล 567.00 16/10/57 เงินสด
5 นางณัฎฐิรา หอพิบูลสุข ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 300.00 16/10/57 เงินสด
6 นางณัฎฐิรา หอพิบูลสุข ค่ารักษาพยาบาล 249.00 16/10/57 เงินสด
7 นางณัฎฐิรา หอพิบูลสุข ค่ารักษาพยาบาล 1,042.50 16/10/57 เงินสด
8 นางณัฎฐิรา หอพิบูลสุข ค่ารักษาพยาบาล 2,350.00 16/10/57 เงินสด
9 นายสุรเชษฐ์ วุฒิศิลป์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 2,134.00 16/10/57 เงินสด
10 นายวีรศักดิ์ ไทยประสงค์ ค่ารักษาพยาบาล 3,540.00 16/10/57 เงินสด
11 นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ค่ารักษาพยาบาล 1,650.00 16/10/57 เงินสด
12 ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยภาส ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 350.00 16/10/57 เงินสด
13 ดร.ฉัตรฤดี จองสุริยภาส ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 1,950.00 16/10/57 เงินสด
14 นางสาวกุลชลี เหล็กเพช็ร ค่ารักษาพยาบาล 310.00 16/10/57 เงินสด
15 นางสาวสุจิตรา นายศ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 500.00 16/10/57 เงินสด
16 พ.ญ.สุลัคณา น้อยประเสริฐ ค่ารักษาพยาบาล 1,950.00 16/10/57 เงินสด
17 ผศ.ดร.ธวัชชัย อภิเดชกุล ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 2,169.50 16/10/57 เงินสด
18 นางสุกัญญา แก้วอินตา ค่าเล่าเรียนบุตร 1,937.00 16/10/57 เงินสด
19 นางสาวณัฐศินีย์ บุญธรรม ค่ารักษาพยาบาล 500.00 16/10/57 เงินสด
20 นางจินดาพร บุญวัฒนา ค่าเล่าเรียนบุตร 9,350.00 16/10/57 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร