มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน. 2557
ทั้งหมด 23 รายการ หน้า: [1] 2
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 น.ส.ทัตต์ชไม หวานชัยสีห์ ค่ารักษาพยาบาล 424.50 09/04/57 เงินสด
2 อ.สรวิชญ์ แสงสุวรรณ์ ค่ารักษาพยาบาล 310.50 09/04/57 เงินสด
3 อ.วิยะดา เสรีวิชยสวัสดิ์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,250.00 09/04/57 เงินสด
4 น.ส.ทัศนีย์วรรณ กันทากาศ ค่ารักษาพยาบาล 4,241.00 09/04/57 เงินสด
5 ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 4,717.50 09/04/57 เงินสด
6 ดร.กาญจนา วัดละเอียด ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 3,100.00 09/04/57 เงินสด
7 อ.มาลี ภูมิภาค ค่ารักษาพยาบาล 411.00 09/04/57 เงินสด
8 อ.สมชาย ธรรมสุทธิวัฒน์ ค่ารักษาพยาบาล 1,963.00 09/04/57 เงินสด
9 นางสุกัญญา แก้วอินตา ค่าเล่าเรียนบุตร 1,937.00 09/04/57 เงินสด
10 นายศราวุธ ปัญญาใจ ค่ารักษาพยาบาล 388.00 09/04/57 เงินสด
11 นายศราวุธ ปัญญาใจ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 698.00 09/04/57 เงินสด
12 นายชัชชากุล กาตาสาย ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 2,700.00 09/04/57 เงินสด
13 น.ส.โสภิณ เตศรีบูรพกุล ค่าตรวจสุขภาพ 910.00 09/04/57 เงินสด
14 น.ส.วรัญญา ติยะธะ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 225.00 09/04/57 เงินสด
15 น.ส.สาวิตรี ดวงมณีย์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 420.00 09/04/57 เงินสด
16 นายธนกฤต วิเศษรัตน์ ค่ารักษาพยาบาล 895.00 09/04/57 เงินสด
17 น.ส.โสภิณ เตศรีบูรพกุล ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 1,290.00 09/04/57 เงินสด
18 น.ส.ปิยธิดา เกิดระมาด ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 6,200.00 09/04/57 เงินสด
19 นายวรวิทย์ คำวัง ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 4,330.50 09/04/57 เงินสด
20 นางสุภรัตน์ ศรีโพธิ์ทอง ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 3,000.00 09/04/57 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร