มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 4 มีนาคม 2558
ทั้งหมด 34 รายการ หน้า: [1] 2
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางสาวขวัญฤทัย โหมดปราการ ค่าตรวจสุขภาพ 1,330.00 02/03/58 เงินสด
2 นางภัทรมุข พงษธา ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 2,426.00 02/03/58 เงินสด
3 นางสาวภัทรมุข พงษธา ค่ารักษาพยาบาล 1,261.00 02/03/58 เงินสด
4 นายยศพนธ์ นิติรุจิโรจน์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 5,000.00 02/03/58 เงินสด
5 นางสาวณัฎฐิรา หอพิบูลสุข ค่ารักษาพยาบาล 1,077.50 02/03/58 เงินสด
6 ดร.วิศรุต บุตรากาศ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 500.00 02/03/58 เงินสด
7 นางสาวรักษ์สุดา เกลี้ยงคง ค่ารักษาพยาบาล 412.50 02/03/58 เงินสด
8 นายภาณุพล วณิชาชีวะ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 1,664.00 02/03/58 เงินสด
9 นายภาณุพล วณิชาชีวะ ค่ารักษาพยาบาล 716.00 02/03/58 เงินสด
10 นางสาวขวัญฤทัย โหมดปราการ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 700.00 02/03/58 เงินสด
11 นางสาวขวัญฤทัย โหมดปราการ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 3,472.00 02/03/58 เงินสด
12 นางดาวนภา สุขะนนท์ ค่ารักษาพยาบาล 317.50 02/03/58 เงินสด
13 กัลยา สีธิ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,000.00 02/03/58 เงินสด
14 นางสาววราพร วังหมื่น ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 2,740.00 02/03/58 เงินสด
15 ผศ.อรทัย ผลเนืองมา ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 5,000.00 02/03/58 เงินสด
16 นางสาวกนกวรรณ เลิศรัตน์เดชากุล ค่ารักษาพยาบาล 13,200.00 20/02/58 เช็ค
17 อ.นรชาติ วัง ค่าเล่าเรียนบุตร 11,000.00 03/02/58 เช็ค
18 นางสาววัชราวรรณ อินทยศ ค่ารักษาพยาบาล 15,466.00 28/01/58 เช็ค
19 ดร.พฐา สุวรรณรัตน์ จอห์นสตัน ค่ารักษาพยาบาล 10,688.50 29/12/57 เช็ค
20 นายศักดิ์ศรน์ มลคลอิทธิเวช ค่ารักษาพยาบาล 5,818.00 27/01/58 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร