มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2557
ทั้งหมด 90 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางสาวทัตต์ชไม หวานชัยสีห์ ค่ารักษาพยาบาล 131.00 24/10/57 เงินสด
2 นางสาวนาถธิดา เกษรพันธ์ ค่าเล่าเรียนบุตร 5,970.00 24/10/57 เงินสด
3 นางอารยา อดุลตระกูล ค่ารักษาพยาบาล 1,574.00 24/10/57 เงินสด
4 ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ ค่ารักษาพยาบาล 847.00 24/10/57 เงินสด
5 นายชัยพงศ์ แก้วเกล้า ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 450.00 24/10/57 เงินสด
6 ผศ.ดร.รุ่ง ศรีสมวงษ์ ค่ารักษาพยาบาล 343.00 24/10/57 เงินสด
7 นางสาวกัลยา ทับเกร็ด ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 5,000.00 24/10/57 เงินสด
8 นางสาวจินดาพร ธรรมรส ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 500.00 24/10/57 เงินสด
9 นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมอ่อน ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 800.00 24/10/57 เงินสด
10 นางสาวเยาวภา เพ่ิมพูล ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 109.00 24/10/57 เงินสด
11 นางสาวธัญญารัตน์ สมุดความ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 200.00 24/10/57 เงินสด
12 ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ ค่ารักษาพยาบาล 587.50 24/10/57 เงินสด
13 นางสุธีรัตน์ จักร์แก้ว ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 700.00 24/10/57 เงินสด
14 นางสินีนาฎ หงษ์ระนัย ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 128.00 24/10/57 เงินสด
15 นางสาวอภ ค่ารักษาพยาบาล 315.50 24/10/57 เงินสด
16 นายอุดมชัยย ธรรมจารุวัฒน์ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,937.00 24/10/57 เงินสด
17 นายปรเมษฐ์ อาศนะ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,937.00 24/10/57 เงินสด
18 นางสาวภณุดา เนตรสุวรรณ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,800.00 24/10/57 เงินสด
19 นางสาวอิสรี แพทย์เจริญ ค่ารักษาพยาบาล 1,720.00 24/10/57 เงินสด
20 นางสวปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ ค่ารักษาพยาบาล 1,048.50 24/10/57 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร