มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
ทั้งหมด 42 รายการ หน้า: [1] 2 3
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นางสาวพรทิพย์ ปัญญา ค่ารักษาพยาบาล 789.00 25/07/57 เงินสด
2 นางศิริขวัญ ปัญสมคิด ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 250.00 25/07/57 เงินสด
3 นายสายสุนีย์ จันทร์ตา ค่าเล่าเรียนบุตร 1,760.00 25/07/57 เงินสด
4 นายนราวุธ ทองมะโรงสี ค่ารักษาพยาบาล 1,763.00 25/07/57 เงินสด
5 นางสาวฌัชษชี ฌัชปภาส์มณ ค่ารักษาพยาบาล 1,915.50 25/07/57 เงินสด
6 นางสุกัญญา แก้วอินตา ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 1,500.00 25/07/57 เงินสด
7 นายพัฒนศักดิ์ ทรัพย์ทวี ค่ารักษาพยาบาล 608.00 25/07/57 เงินสด
8 อ.เด่นพงษ์ วงศ์วิจิตร ค่าเล่าเรียนบุตร 1,760.00 25/07/57 เงินสด
9 นางสาวนริศราภรณ์ อุปละปัญญา ค่าเล่าเรียนบุตร 1,760.00 24/07/57 เงินสด
10 นางจันธิดา กลิ่นจันทร์ ค่าเล่าเรียนบุตร 3,874.00 24/07/57 เงินสด
11 นางสาวสุชัชญา ภิญโญ ค่าเล่าเรียนบุตร 1,760.00 24/07/57 เงินสด
12 นายชูชีพ ประพุทธฺ์พิทยา ค่าเล่าเรียนบุตร 2,145.00 24/07/57 เงินสด
13 นางสาววริญพัชร์ ฟูวงศ์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,520.00 24/07/57 เงินสด
14 นายธฤตวัน เจริญพร ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 5,000.00 24/07/57 เงินสด
15 นายชาคริต ศีลเศวตสกุล ค่าเล่าเรียนบุตร 1,760.00 24/07/57 เงินสด
16 นายประสาน เล้าอรุณ ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 1,245.00 24/07/57 เงินสด
17 นางสาววริญพัชร์ ฟูวงศ์ ค่ารักษาพยาบาล 1,247.50 24/07/57 เงินสด
18 นายอุทัย มูลแก้ว ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 8,000.00 22/07/57 เงินสด
19 นางสาวนันทวัน วงค์หวัน ค่ารักษาพยาบาล 2,775.00 22/07/57 เงินสด
20 นางสาวพัชรินทร์ คำมะวงค์ ค่ารักษาพยาบาล 451.00 22/07/57 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร