มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดแจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2558
ทั้งหมด 36 รายการ หน้า: [1] 2
No. ชื่อ-นามสกุล รายการ จำนวนเงิน(บาท) วันที่ ประเภท
1 นายดุรงค์ฤทพิ์ ดวงแก้ว ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,580.00 29/01/58 เงินสด
2 นายกฤษฎา กิตติโกวิทธนา ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 5,000.00 29/01/58 เงินสด
3 นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ค่าเล่าเรียนบุตร 14,240.00 29/01/58 เงินสด
4 นางสาววิภาเพ็ญ หวังสันติธรรม ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 740.00 29/01/58 เงินสด
5 นางสาวพัชรินทร์ คำมะวงค์ ค่ารักษาพยาบาล 325.00 29/01/58 เงินสด
6 ผศ.ดร.ณัฐยา เหล่าฤทธิ์ ค่ารักษาพยาบาล 635.00 29/01/58 เงินสด
7 นางสาวปรางวลี อนุภาพวิเศษกุล ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 126.00 29/01/58 เงินสด
8 นายยุทธพงศ์ จันทรวรินทร์ ค่ารักษาพยาบาล 1,015.00 27/01/58 เงินสด
9 นายธีรภาพ ปรีดีพจน์ ค่าเล่าเรียนบุตร 3,404.00 27/01/58 เงินสด
10 นายสมารัฐ มหาปิยศิลป์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 360.00 27/01/58 เงินสด
11 นายสมารัฐ มหาปิยศิลป์ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 360.00 27/01/58 เงินสด
12 นางสาวชฎาพันธ์ พรมมา ค่ารักษาพยาบาล 250.00 27/01/58 เงินสด
13 นายปริญญากรณ์ แพงศรี ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 1,340.00 27/01/58 เงินสด
14 นางอรทัย ทูลเศียร ค่ารักษาพยาบาล 599.50 27/01/58 เงินสด
15 นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ค่ารักษาพยาบาล 3,300.00 27/01/58 เงินสด
16 นายวรเชษฐ์ จันติยะ ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน 600.00 27/01/58 เงินสด
17 นางสาวกุลชลี เหล็กเพช็ร ค่ารักษาพยาบาล 1,125.00 27/01/58 เงินสด
18 นางสาวภัทรมุข พงษธา ค่ารักษาพยาบาล 2,318.00 27/01/58 เงินสด
19 นางศิระประภา มหานิล ค่ารักษาพยาบาล-ครอบครัว 6,800.00 27/01/58 เงินสด
20 นายสมยศ จันทาพูน ค่ารักษาพยาบาล-ทำฟัน-ครอบครัว 500.00 27/01/58 เงินสด

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร