ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
 
ระเบียบ/ประกาศ ทั่วไป
  ระเบียบว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2542
  ระเบียบว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่ายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2542
ระเบียบว่าด้วยเงินสำรองจ่ายพ.ศ.2542
ระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนพนักงานและการให้พนักงานได้รับเงินเดือน พ.ศ.2543
ระเบียบว่าด้วย กองทุนเงินสะสมสมทบ พ.ศ.2543
 
 

ระเบียบ/ประกาศ การรับเงิน

หลักเกณฑ์การคืนเงินประกันของเสียหายทั่วไปสำหรับนักศึกษา
   
 
 
ระเบียบ/ประกาศ การจ่ายเงิน
การเบิกจ่ายสวัสดิการ
  ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการศึกษาบุตรของพนักงาน พ.ศ.2546
ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2544
  ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
  ระเบียบว่าด้วย เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2546
  ประกาศ เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2544
  ประกาศ เรื่อง อัตราเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
 
การเบิกจ่ายค่าทำการล่วงเวลา
  ระเบียบว่าด้วยการทำงานล่วงเวลา พ.ศ.2544
  ระเบียบว่าด้วยค่าตอบแทนการทำงานเกินกว่าเวลาปกติ พ.ศ.2547
 
การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย/บริการวิชาการ
  ระเบียบว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2543
  ระเบียบว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544
  ประกาศ เรื่องอัตราค่าใช้จ่ายในโครงการวิจัยที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สนับสนุนการสอนและการวิจัย
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับทุน การจัดสรรทุนและวิธีการจ่ายเงินทุนอุดหนุนวิจัย
  ระเบียบว่าด้วย เงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก พ.ศ.2544
  ระเบียบว่าด้วย การไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติงานวิจัย พ.ศ.2545
  ระเบียบว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ.2545
  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราในการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2546
 
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ
  ประกาศ เรื่องอัตราค่าสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ
  ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2547
  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการจ่ายค่าตอบแทนการจัดการเรียนการอสนภาคฤดูร้อน
  บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติหลักการการจ่ายค่ายานพาหนะส่วนตัวของจารย์พิเศษจากเชียงใหม่แบบเหมาจ่าย
  บันทึกข้อความ เรื่องขอหารือการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ผู้ประสานงาน ระดับบัณฑิตศึกษา
  บันทึกข้อความ เรื่องขออนุมัติหลักการคำนวณอัตราค่าตอบแทนในการสอน/บรรยายของอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และวิทยากรพิเศษ ระดับบัญฑิตศึกษา (ภาคเสาร์-อาทิตย์)
  ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และวิทยากรพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) พ.ศ.2547
  ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ และวิทยากรพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ พ.ศ.2547
 
  การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  ระเบียบว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2545
  ประกาศ เรื่องแนวทางไนการปฏิบัติเกี่ยวกับการไปประชุมสัมมนาทางวิชาการภายในประเทศของคณาจารย์และหัวหน้าหน่วยงาน พ.ศ.2545
  ประกาศ เรื่องการเหมาจ่ายค่าที่พักเป็นรายเดือน
 
  การเบิกจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่าง ๆ
  ระเบียบว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราค่าเบี้ยประชุม พ.ศ.2542
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยประชุมและอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  ประกาศ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการประชุมกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
  ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของแพทย์และพยาบาล
  ประกาศ เรื่องอัตราค่าตอบแทนข้าราชการยืมตัว
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม พ.ศ.2546
 

ระเบียบว่าด้วย เงินสมนาคุณผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2546

  ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัล การออกข้อสอบ และตรวจข้อสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป