รูปแบบการพิมพ์ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

 

          สำนักงานบัณฑิตศึกษา ได้จัดทำ Template ในการพิมพดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ ตามรูปแบบและข้อกำหนด ในคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะช่วยลดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ การเว้นระยะ ประหยัดเวลา และสะดวกในการตรวจแก้ไข โดยเอกสารมีลักษณะและรูปแบบ ดังนี้
          1. ไฟล์ Template เป็นไฟล์ที่ใช้กับโปรแกรม Microsoft office 2007 และ 2010 หากไม่ใช้กับ version ดังกล่าว รูปแบบที่กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลง
          2. ไฟล์ Template จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการพิมพ์วิทยานิพนธ์ตามรูปแบบการพิมพ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น โดยได้จัดทำไฟล์บางส่วนที่สามารถสร้างขึ้นในลักษณะแบบฟอร์มให้พิมพ์ข้อความเฉพาะในส่วนที่ต้องเติมเท่านั้น และบางไฟล์ที่สามารถเพิ่ม-ลดข้อมูลได้เอง นักศึกษาต้องอ่านคู่มือการเขียนดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อดูการจัดรูปแบบประกอบด้วย เพราะเมื่อเพิ่มหรือลบข้อมูล รูปแบบที่จัดไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

 

รูปแบบ
ชื่อไฟล์

ดาวน์โหลด

Word 2010

ดาวน์โหลด

Word 2007

บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ
Abs
บทคัดย่อภาษาไทยและอังกฤษ (ระดับปริญญาเอก)
Abs-Dr.
บทที่
Ch 
สารบัญ สารบัญตาราง สารบัญภาพ
Cont 
หน้าปก (ระดับปริญญาโท)
Cov
หน้าปก (ระดับปริญญาเอก)
Cov-Dr. 
ปกใน หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศ (ระดับปริญญาเอก)
Intro-Dr.
ปกใน หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศการศึกษาโดยอิสระ
Intro-IS  
ปกใน หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศการค้นคว้าอิสระ
Intro-IS2   
ปกใน หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศสารนิพนธ์
Intro-MP    
ปกใน หน้าอนุมัติ กิตติกรรมประกาศวิทยานิพนธ์
Intro-Thesis 
รายการอ้างอิง
Ref
ประวัติผู้เขียน
Vitae   
ปกซีดีรอม
CD Cover

 

 

การตั้งชื่อไฟล์ที่บันทึกลงแผ่นซีดีรอม

 

          เมื่อนักศึกษาผ่านการตรวจรูปแบบการพิมพ์แล้ว ให้บันทึกข้อมูลในรูปของไฟล์เอกสารทั้งไฟล์ Word และไฟล์ Pdf ลงแผ่นซีดีรอม จำนวน 4 แผ่น ส่งให้สำนักงานบัณฑิตศึกษาพร้อมเล่มฉบับสมบูรณ์ จำนวน 3 เล่ม

          สำนักงานบัณฑิตศึกษา ถือว่านักศึกษาเจ้าของผลงาน มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเล่ม และการบันทึกข้อมูลลงแผ่นซีดีตามแนวปฏิบัติข้างต้น

 

ข้อมูลในแต่ละไฟล์
ชื่อไฟล์ที่ตั้ง
ปกนอก
Cov
ปกใน-หน้าอนุมัติ-กิตติกรรมประกาศ (หน้าอนุมัติต้องมีลายเซ็นของคณะกรรมการสอบทุกคน)
Intro
บทคัดย่อภาษาอังกฤษและภาษาไทย
Abs
สารบัญ-สารบัญตาราง-สารบัญภาพ-อักษรย่อและสัญลักษณ์
Cont
บทที่ 1
Ch1
บทที่ 2
Ch2
บทที่ 3
Ch3
บทที่ 4
Ch4
บทที่ 5
Ch5
รายการอ้างอิง
Ref
ภาคผนวก (ถ้ามี)
Appen
ประวัติผู้เขียน
Vitae

        

การส่งแผ่นซีดีรอม

 

          แผ่นซีดีที่นำมาส่งสำนักงานบัณฑิตศึกษา จำนวน 4 แผ่น ต้องไม่มีการตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูลในแผ่นซีดีรอม และไม่มีไวรัส

 

เขียนชื่อ สกุลนักศึกษา รหัส หลักสูตร สาขาวิชา (ถ้ามี) สำนักวิชา ลงในแผ่นซีดี ตามตัวอย่างดังนี้
บรรจุซีดีในกล่อง พร้อมทั้งปกซีดีที่มีข้อมูล ดังนี้
หมายเหตุ.  กล่องซีดี ใช้ชนิดขาวใส หรือขาวขุ่น ที่สามารถมองเห็นปกซีดีได้