แผนพัฒนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
                 
  ระยะที่ 3
(พ.ศ.2555-2559)
ระยะที่ 2
(พ.ศ.2550-2554)
ระยะที่ 1
(พ.ศ.2545-2549)
       
         รายงานประจำปี
   
  2558 2557 2556 2555 2554 2553  
   
  2552 2551 2550 2549 2548 2547  
     
  2546 2545 2544 2543 2542    
         เอกสารสารสนเทศ
   
  2559 2558 2555 2554 2553 2552  
       
  2551 2550 2547 2546      
         รายงานประชาชน
   
  2559 2558 2557 2556 2554 2553 
             
  2552            
         เอกสารวิจัยสถาบัน
               
               
         แผนแผนพัฒนาอุดมศึกษา
     
  นโยบาย รมต.
ศึกษาธิการ
จัดทำแผน 15ปี
ระยะ3(2560-74)
ประชุมเครือข่าย
แผน 15 ปี
อุดมศึกษา
ทบทวนภารกิจ
ฉบับที่ 11
พ.ศ.2555-59
กรอบแผน 15ปี
ระยะ2(2551-65)
 
          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
           
  ฉบับ 12
(พ.ศ.2560-2564)
สรุป3ปี แผนพัฒนา
ฉบับ 11