• White Living Room

  ปณิธาน

  สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”

 • Villa

  วิสัยทัศน์

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 • Building

  เอกลักษณ์

  “ที่พึ่งทางปัญญาของสังคม”

บริการ ในมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 •    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   
 •    ข่าวราคากลาง   
 •    ระเบียบพัสดุ   

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 16 ส.ค. 2560 16:02:23 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคางานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 16 ส.ค. 2560 16:00:36 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการประกวดราคางานจ้างปรับปรุง Excellent Center ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ๖ (S๖) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 15 ส.ค. 2560 13:39:19 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  [ 10 ส.ค. 2560 15:58:29 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ  [ 10 ส.ค. 2560 15:57:36 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องกลั่นระเหยสารแบบสุญญากาศ (Rotary Evaporator) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เครื่อง  [ 10 ส.ค. 2560 15:56:48 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาทด้วยไฟฟ้าและ การรักษาด้วยคลื่นเหนือเสียงความถี่สูง (Combined electrical stimulation and ultrasound) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเช  [ 10 ส.ค. 2560 15:56:05 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส (ชนิด 2 ประตู) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ตู้  [ 10 ส.ค. 2560 15:55:20 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ตู้  [ 10 ส.ค. 2560 15:54:33 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจักรยานวัดงาน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ คัน  [ 10 ส.ค. 2560 15:52:17 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด ชนิดพกพา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ชุด  [ 10 ส.ค. 2560 15:47:16 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์จำนวน ๓ รายการ  [ 10 ส.ค. 2560 15:41:27 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ เครื่อง  [ 10 ส.ค. 2560 15:33:46 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-VIS Spectrophotometer) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๓ เครื่อง  [ 10 ส.ค. 2560 15:33:43 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องสนับสนุนการไอ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ เครื่อง  [ 10 ส.ค. 2560 15:31:21 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า (Treadmill)ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๕ ชุด  [ 10 ส.ค. 2560 15:30:39 ]  
  เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องบริหารข้อเข่า (Continuous Passive motions) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ เครื่อง  [ 10 ส.ค. 2560 15:28:17 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องเตรียมอนุภาคนาโนโดยใช้คลื่นความถี่สูง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง  [ 10 ส.ค. 2560 15:19:53 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเตียงกระดกผู้ใหญ่ (Tilt table) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 เตียง  [ 10 ส.ค. 2560 15:16:54 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ  [ 10 ส.ค. 2560 15:11:03 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ตู้  [ 10 ส.ค. 2560 15:03:14 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 เครื่อง  [ 10 ส.ค. 2560 15:00:57 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนการจัดซื้อเครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง  [ 10 ส.ค. 2560 14:27:26 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ ๒)  [ 9 ส.ค. 2560 11:20:11 ]  
  ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเมหาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 7 ส.ค. 2560 16:00:48 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ  [ 31 ก.ค. 2560 16:00:21 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องสนับสนุนการไอ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ เครื่อง  [ 31 ก.ค. 2560 15:19:56 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อจักรยานวัดงาน ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๔ คัน  [ 31 ก.ค. 2560 15:14:43 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด ชนิดพกพา ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ ชุด  [ 31 ก.ค. 2560 14:50:52 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นแร่ธาตุในกระดูก จำนวน ๑ เครื่อง  [ 26 ก.ค. 2560 11:58:14 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง  [ 25 ก.ค. 2560 15:44:44 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อตู้ปลอดเชื้อ ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ตู้  [ 25 ก.ค. 2560 15:29:09 ]  
       
    ข่าวทั้งหมด  

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :