• White Living Room

  ปณิธาน

  สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”

 • Villa

  วิสัยทัศน์

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 • Building

  เอกลักษณ์

  “ที่พึ่งทางปัญญาของสังคม”

บริการ ในมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 •    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   
 •    ข่าวราคากลาง   
 •    ระเบียบพัสดุ   

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย  [ 24 มี.ค. 2560 15:28:58 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลาง และห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗) โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 23 มี.ค. 2560 13:20:55 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 22 มี.ค. 2560 15:38:21 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อกล้องจุลทรรศน์เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescenc microscope) จำนวน ๑ เครื่อง  [ 22 มี.ค. 2560 14:53:22 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องระเหยสารแบบสุญญากาศ จำนวน ๑ เครื่อง  [ 21 มี.ค. 2560 12:53:44 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการจัดซื้อเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติจำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 16 มี.ค. 2560 16:07:33 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงสำนักวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ อาคารปรีคลินิก ชั้น ๒  [ 15 มี.ค. 2560 13:48:49 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 15 มี.ค. 2560 10:42:33 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อชุดอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 15 มี.ค. 2560 10:40:31 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อระบบสำรองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ ระยะที่๒ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 15 มี.ค. 2560 10:39:20 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง  [ 10 มี.ค. 2560 11:25:47 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน (ครั้งที่ ๒)  [ 10 มี.ค. 2560 11:24:38 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องประกาศเชิญชวนจ้างบำรุงรักษา Load Balance Website ระบบบริการการศึกษา  [ 9 มี.ค. 2560 13:30:17 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดขึ้นรูปแผ่นพลาสติก (Cast Film Line) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)  [ 28 ก.พ. 2560 15:45:55 ]  
       
    ข่าวทั้งหมด  

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :