• White Living Room

  ปณิธาน

  สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”

 • Villa

  วิสัยทัศน์

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 • Building

  เอกลักษณ์

  “ที่พึ่งทางปัญญาของสังคม”

บริการ ในมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 •    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   
 •    ข่าวราคากลาง   
 •    ระเบียบพัสดุ   

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ  [ 13 ม.ค. 2560 16:05:34 ]  
  ร่างขอบเขตงานและร่างเอกสารประกวดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560  [ 12 ม.ค. 2560 15:06:34 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างงานปรับปรุงพื้นที่วางระบบผลิตน้ำ RO อาคารปฎิบัติการ ๕ (S๕)  [ 12 ม.ค. 2560 14:05:22 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดขาวดำ แบบ Real Time จำนวน ๑ เครื่อง  [ 11 ม.ค. 2560 10:09:04 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดเครื่องตรวจสมรรถภาพของหัวใจ ขณะออกกำลังกายพร้อมลู่วิ่ง จำนวน ๑ ชุด  [ 10 ม.ค. 2560 15:34:41 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง  [ 10 ม.ค. 2560 15:13:35 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดวิเคราะห์เยื่อใย จำนวน ๑ ชุด  [ 9 ม.ค. 2560 13:44:16 ]  
       
    ข่าวทั้งหมด  

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :