• White Living Room

  ปณิธาน

  สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการ “ปลูกป่า สร้างคน” โดยมุ่ง “สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ และสร้างคุณธรรม”

 • Villa

  วิสัยทัศน์

  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะเป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางที่มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในระดับสากล

 • Building

  เอกลักษณ์

  “ที่พึ่งทางปัญญาของสังคม”

บริการ ในมหาวิทยาลัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

 •    ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   
 •    ข่าวราคากลาง   
 •    ระเบียบพัสดุ   

  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องทดสอบแรงกระแทกของพลาสติก (Impact Tester) ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)  [ 20 ก.พ. 2560 15:25:02 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้ออุปกรณ์สลับสัญญาณแบบ Access Switch โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 20 ก.พ. 2560 14:46:53 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 17 ก.พ. 2560 15:35:26 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒,๔๕๑ เครื่อง  [ 15 ก.พ. 2560 14:11:02 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อเครื่องกระตุ้นด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 10 ก.พ. 2560 15:47:17 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อโทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๒ นิ้ว จำนวน ๑๖ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 10 ก.พ. 2560 15:46:16 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องตรวจหาความผิดปกติของสายพันธุ์ด้วยเทคนิค DGGE ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)  [ 10 ก.พ. 2560 13:42:47 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนจัดซื้อเครื่องตรวจวินิจฉัยกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นด้วยคลื่นความถี่สูง ชนิดขาวดำ แบบ Real Time จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 10 ก.พ. 2560 11:49:05 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่องประกาศเชิญชวนจ้างงานติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าแยกตามหน่วยงาน  [ 9 ก.พ. 2560 14:50:13 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องวัดคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดยา จำนวน ๑ ชุด  [ 9 ก.พ. 2560 14:29:29 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนจ้างปรับปรุงห้องเครื่องมือกลางและห้องปฏิบัติการวิจัยเฉพาะทาง อาคารปฏิบัติการ ๗ (S๗)  [ 8 ก.พ. 2560 14:52:45 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ  [ 8 ก.พ. 2560 14:44:16 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 8 ก.พ. 2560 14:39:01 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกาศเชิญชวน  [ 7 ก.พ. 2560 15:26:26 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยคาร์บอนนำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง  [ 7 ก.พ. 2560 14:31:44 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องฉาบผิวตัวอย่างด้วยคาร์บอนนำไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง  [ 7 ก.พ. 2560 14:31:41 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยาแม่ฟ้าหลาง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ จำนวน ๑ ชุด  [ 6 ก.พ. 2560 15:35:45 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อเครื่องปั้นเม็ดยาลูกกลอน จำนวน ๑ เครื่อง  [ 6 ก.พ. 2560 15:34:16 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อหุ่นจำลองฝึกปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานเบื้องต้น จำนวน ๕ ตัว  [ 6 ก.พ. 2560 15:30:53 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  [ 31 ม.ค. 2560 16:02:14 ]  
  ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกาศเชิญชวนซื้อชุดอุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนกลาง จำนวน ๑ ชุด  [ 24 ม.ค. 2560 15:25:08 ]  
       
    ข่าวทั้งหมด  

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :