ส่วนพัสดุ
หน้าแรก
ภารกิจหลัก
คำจำกัดความ
โครงสร้างการบริหารงาน
การเสนอขอซื้อจ้าง
การเบิกจ่ายวัสดุ
บุคลากร
คำจำกัดความ

การพัสดุ
          หมายถึง การซื้อ การจ้าง การจัดทำเอง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การจ้างควบคุมงาน การจัดจ้างแบบเบ็ดเสร็จ การแลกเปลี่ยน การประกันภัย การเช่า การควบคุม การจำหน่าย การจำหน่ายเป็นสูญ การดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดในระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2542

การจัดหา
          หมายถึง วิธีการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุตามระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2542

พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง

วัสดุ หมายถึง
  1. สิ่งของซึ่งโดยสภาพย่อมสิ้นเปลือง เปลี่ยน หรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่หน่วยงานซื้อมาเพื่อการบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
  2. สิ่งของซึ่งตามลักษณะปกติมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานยืนนาน แต่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 5,000.00 บาท (ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นวัสดุตามภาคผนวก 19)
ครุภัณฑ์ หมายถึง
  1. สิ่งของซึ่งตามปกติมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน
  2. สิ่งของซึ่งตามปกติมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานยืนนาน แต่มีราคาหน่วยหนึ่งเกิน 5,000.00 บาท(ตัวอย่างสิ่งของที่เป็นครุภัณฑ์ตามภาคผนวก 20)