ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ แบบที่ 1.1 และแบบที่ 1.2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Biotechnology


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (เทคโนโลยีชีวภาพ)

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy (Biotechnology)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (Biotechnology)


     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มุ่งสร้างความเชี่ยวชาญงานวิจัยเชิงเชิงลึกและบูรณาด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นการใช้ความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพด้านจุลินทรีย์และพืชในเขตภูมิภาคเหนือตอนบนได้อย่างเหมาะสม และสร้างเครือข่ายงานวิจัยสู่ระดับสากล โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้ทางวิชาเทคโนโลยีและมีความสามารถในการวิจัยเชิงลึก โดยสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่จากงานวิจัยและนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 2. ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน หรือต่างประเทศโดยผ่านทางงานวิจัยเพื่อดุษฎีนิพนธ์
 3. เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย

ค่าธรรมเนียม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (แบบที่ 1.1)   จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (แบบที่ 1.2)   จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท 

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท) 48 หน่วยกิต

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)      
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์        48 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)          72  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 5 ปี)      
                    โครงสร้างหลักสูตร     
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์        72 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ     0 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :