ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ แบบที่ 1.1 และแบบที่ 1.2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Biosciences


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy (Biosciences)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (Biosciences)


     วิชาการเป็นเลิศ เด่นงานวิจัย สังเคราะห์และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อประยุกต์ในงานวิจัยต่อยอด และ / หรือ การสรรสร้างนวัตกรรมที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. พัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพอย่างลึกซึ้ง และมีความเข้าใจในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางด้านวิชาการกับหน่วยงานในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน หรือต่างประเทศโดยผ่านทางงานวิจัย
 2. พัฒนาบุคลากรให้เป็นนักวิจัยมืออาชีพ

ค่าธรรมเนียม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท 

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)          72  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 5 ปี)
                    โครงสร้างหลักสูตร     
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์       72 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :