ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ แบบที่ 1.1


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Computational Science


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy (Computational Science)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (Computational Science)


     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ บูรณาการทุกศาสตร์ เพื่อสร้างสรรค์งานวิจัยบนพื้นฐานของการคำนวณ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. พัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และคอมพิวเตอร์ อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้เพื่อการตัดสินใจและพยากรณ์สิ่งที่เกิดขึ้นได้
 2. ส่งเสริมงานวิจัยในลักษณะบูรณาการของความรู้ของวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ รวมถึงสาขาอื่นๆ ให้เกิดขึ้นและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

ค่าธรรมเนียม
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท


 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท

 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ (แบบที่ 2.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
          โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)          72  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 5 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์       72 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ        6 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก           6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)          72  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 5 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์   48 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ        12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก           12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :