ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (แบบที่ 1.1)


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Cosmetic Science


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy (Cosmetic Science)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (Cosmetic Science)


     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มุ่งเน้นให้ดุษฎีบัณฑิต มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พัฒนาและสร้างนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มีความเป็นนักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง และเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม สามารถต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนางานหลังจบการศึกษา ผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้และทักษะการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 2. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเพื่อประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง
 3. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ

ค่าธรรมเนียม
 • แบบ 1.1
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 390,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 65,0000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 507,000.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 84,500.- บาท (สำหรับนักศึกษาต่างชาติเท่านั้น)

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1   (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
          โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต
    รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2559)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :