ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร แบบที่ 1.1, แบบที่1.2, แบบที่ 2.1 และแบบที่ 2.2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Food Technology


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (เทคโนโลยีการอาหาร)

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (เทคโนโลยีการอาหาร)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy (Food Technology)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (Food Technology)


     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีการอาหารเฉพาะทางในเชิงลึก และมุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความสามารถทำงานวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีการอาหาร ตลอดจนปรับเปลี่ยนและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้กับภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความเป็นเลิศในทางวิชาการ กอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีการอาหารให้กับภาครัฐและเอกชน มีศักยภาพในการเป็นผู้นำทางวิชาการในระดับสูง พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของวิชาชีพ
 2. มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านเทคโนโลยีการอาหาร ที่นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการค้นคว้าวิจัย แลกเปลี่ยน เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
 4. สนองนโยบายของรัฐในการพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2551 ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ค่าธรรมเนียม
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 180,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000 .- บาท 
    
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 300,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 30,000 .- บาท 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 210,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 35,000 .- บาท 

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (แบบที่ 2.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 387,500 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 38,750 .- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
          โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)          72  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต  (หลักสูตร 5 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์   72 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ        6 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)          72  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 5 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ      9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
                             4. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :