ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบที่ 1.1, แบบที่ 2.1 และแบบที่ 2.2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Computer Engineering


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy (Computer Engineering)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (Computer Engineering)


     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความมุ่งมั่นในการผลิต นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาเอก และวิศวกรทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีความสามารถในการทำงานวิจัย ออกแบบพัฒนาและสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อการแก้ปัญหาทางด้านวิศวกรรมระดับชาติและภูมิภาคอาเซียน ตามหลักจริยธรรมภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสานึกในการใฝ่เรียนรู้และสามารถติดตามเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาด้วยตนเองตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีทักษะในการสอน การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี และการให้บริการวิชาการได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศต่อไป มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. ผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิจัยและพัฒนา ในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  2. ผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความเข้าใจ และความสามารถในการพัฒนานวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญา
  3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยองค์ความรู้ใหม่ และ/หรือ การพัฒนาแอพพลิเคชันประยุกต์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  4. เพื่อผลิตวิศวกรและนักวิชาการระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถ ในการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 270,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000 .- บาท
 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ  2.2 จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 450,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 45,000 .- บาท 

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
          โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)         48  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ        6 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)      72  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 72  หน่วยกิต  (หลักสูตร 5 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์   48 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ        12 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก 12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :