ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาการจัดการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบที่ 2.1 และแบบที่ 1.2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Business Administration


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (บริหารธุรกิจ)

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (บริหารธุรกิจ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy  (Business Administration)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (Business Administration)


     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ช่วยสร้างผู้นำสำหรับอนาคต ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการองค์กรในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความสามารถในการวิจัยทางการบริหารและสามารถเผย แพร่ผลงานให้ผู้ร่วมประกอบการทางธุรกิจและสังคม
  2. มีความรู้และความเชื่อมั่นในทักษะทางด้านการบริหารจัดการ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ใน การประกอบการและการแสวงหาความรู้ด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีจริยธรรมและมีจิตสำนึกที่จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

ค่าธรรมเนียม
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แบบ 1.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000 .- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 .- บาท 

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1   ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
          โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48   หน่วยกิต  (หลักสูตร  3 ปี)
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 2.1 (สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 54   หน่วยกิต  (หลักสูตร  3 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดวิชาพื้นฐาน 6 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ     6 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต
                             4. หมวดดุษฎีนิพนธ์         36 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :