ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ แบบที่ 1.1 และแบบที่ 1.2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Materials Science


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (วัสดุศาสตร์)

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (วัสดุศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy (Materials Science)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (Materials Science)


     วัสดุศาสตร์เกี่ยวข้องกับการศึกษาธรรมชาติของวัสดุ เพื่อให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างระดับต่าง ๆ ที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพของวัสดุนั้น รากฐานที่สำคัญของวัสดุศาสตร์ คือการประยุกต์ความรของทุกสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นเคมี ฟิสิกส์ หรือแม้แต่ชีววิทยาเข้าด้วยกัน เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจถึงเหตุที่ทำให้วัสดุต่าง ๆ มีคุณสมบัติแตกต่างกัน และมีการนำไปใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกัน แนวทางการจัดการหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะเป็นส่วนที่เน้นการศึกษาวิจัยเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีทั้งพื้นฐานด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง และสามารถทำการวิจัยเชิงลึกเพื่อค้นหาองค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเองอย่างเป็นระบบ มีความรู้และความสามารถในการเป็นนักวิจัยอาชีพได้ในอนาคต สามารถสร้างผลงานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับสากล นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมบัณฑิตให้เป็นผู้ใฝ่รู้ มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลและมีใจที่เปิดกว้าง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. พัฒนาบัณฑิตให้เป็นนักวิทยาศาสตร์ ที่มีพื้นฐานความรู้ความเข้าใจด้านวัสดุศาสตร์ที่เข้มแข็ง มีความคิดริเริ่ม ตั้งปัญหาและสามารถเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อทำงานวิจัยอันก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่
 2. เพื่อให้บัณฑิตมีความสามารถในการวางแผนการทำงานวิจัยด้วยตนเองอย่างเป็นระบบและ สามารถสร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

ค่าธรรมเนียม
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 192,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 32,000 .- บาท 
 • สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ (แบบที่ 1.2) จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 288,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 28,800 .- บาท 

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)       48  หน่วยกิต

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)    
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์       48 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 1.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)       72  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 5 ปี)      
                    โครงสร้างหลักสูตร     
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์       72 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ พ.ศ. 2554)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :