ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) (แบบ 2.1)


หลักสูตร
ภาษาไทย:

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ 

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in English for Professional Development


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  )

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (ภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ  )

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy  (English for Professional Development)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (English for Professional Development)


     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ มุ่งพัฒนาศักยภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการงานอาชีพระดับสูง รวมทั้งทักษะการวิจัยและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เพิ่มความรู้แก่บุคลากรที่สอนภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานการศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยให้มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษในการประกอบวิชาชีพ และการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในระดับสากล มีความรู้และเข้าใจประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษซึ่งเป็นฐานของการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ตลอดจนมีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและดำรงตนในสังคมอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. มีความสามารถด้านการบริหารสถานศึกษา โครงการและหลักสูตรนานาชาติ ทั้งระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ตลอดจนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่สูงขึ้น และเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการหลักสูตรแก่เจ้าของหรือผู้ประกอบการด้านการศึกษาระบบนานาชาติ หรือธุรกิจด้านการสอนภาษาอังกฤษให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศได้
  3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาชีพของตน เพื่อให้สามารถพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในสร้างนวัตกรรมในการเรียนการสอนและการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารระดับสูงในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและระดับนานาชาติ
  4. เตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร

ค่าธรรมเนียม
(แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 540,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 2.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  63   หน่วยกิต  (หลักสูตร  3 ปี)      
                             1. หมวดวิชาบังคับ        15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก      12 หน่วยกิต
                             3. หมวดดุษฎีนิพนธ์       36 หน่วยกิต
    รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :