ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาเวชศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบที่ 1.1, แบบที่ 2.1 และแบบที่ 2.2


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Anti-Aging and Regenerative Medicine


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

  ชื่อย่อ :

ปร.ด. (เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy (Anti-Aging and Regenerative Medicine)

  ชื่อย่อ :

Ph.D. (Anti-Aging and Regenerative Medicine)


     หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาแพทย์ให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานวิจัย ความรู้ทางคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อให้มีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางด้านคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ (Clinical Anti-Aging and Regenerative Medicine Research) ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Medical Science) หรือวิจัยเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ (Anti-Aging and Regenerative Medical Science Research) ส่งผลและก่อให้เกิดการพัฒนาวิทยาการทางด้านการแพทย์ที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความรู้ความสามารถและมีศักยภาพในการทำงานวิจัยทางการแพทย์ และพร้อมจะทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องทางด้านคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ หรือเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่มีประโยชน์อย่างมากต่อวงการวิทยาศาสตร์และวงการแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศ
 2. เป็นนักวิจัยที่มีจรรยาบรรณที่จะส่งผลต่อการดำเนินการวิจัย และนำเสนอผลการวิจัยที่เอื้อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอย่างแท้จริง
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการวิจัยทางเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศ
 4. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ
 5. 5. มีความรับผิดชอบและสามารถในการทำงานต่างวัฒนธรรมภายใต้สถานการณ์ต่างๆ

ค่าธรรมเนียม
 • สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบ 1.1 และ แบบ 2.1 จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 660,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 110,000 .- บาท 
    
 • สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ แบบ 2.2 จำนวน 10 ภาคการศึกษาในหลักสูตร 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร  1,100,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 110,000 .- บาท 

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1   (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
          โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต
 
         แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดวิชาบังคับ     3 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาเลือก             9 หน่วยกิต
                             3. หมวดดุษฎีนิพนธ์    36 หน่วยกิต
 
         แบบ 2.2 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี)          72  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต  (หลักสูตร 5 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดวิชาพื้นฐาน 12 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ      3 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
                             4. หมวดดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
    รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :