ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสังคมศาสตร์


หลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ภาษาอังกฤษ: Doctor of Philosophy Program in Social Sciences

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมศาสตร์)
  ชื่อย่อ : ปร.ด. (สังคมศาสตร์)
ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม : Doctor of Philosophy (Social Sciences)
  ชื่อย่อ : Ph.D. (Social Sciences)

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มุ่งเน้นพัฒนานักวิชาการ และนักวิชาชีพ ให้มีความเป็นเลิศในสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ มีความรอบรู้ในหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์รวมถึงกระแสโลกาภิวัฒน์ที่มีผลกระทบต่อมิติต่างๆ ทางสังคม และสามารถสร้างผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสหสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสังคมศาสตร์ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ รวมถึงในการปฏิบัติงานในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ ในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ ความสามารถในการนำหลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางสังคมศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา และปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมภายในองค์การและภายนอกองค์การ
  2. มีความรอบรู้ในทฤษฎีทางสังคมศาสตร์และรอบรู้ในกระแสโลกาภิวัฒน์ รวมถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อมิติต่าง ๆ ของสังคม
  3. มีความสามารถสร้างการบริการวิชาการในรูปแบบของการสอนและการวิจัย รวมทั้งสร้างงานวิจัยจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ
  4. มีความสามารถ และทักษะด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ และสามารถการประยุกต์ใช้เทคนิควิธีทางด้านการวิจัยที่ได้จากห้องเรียน และจากการทำวิทยานิพนธ์โดยใช้หัวข้อที่ตนเองสนใจเป็นกรณีตัวอย่างเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานและหน่วยงาน
  5. มีคุณธรรม จริยธรรม และความเสียสละในการทำงานและทำประโยชน์เพื่อสังคม

ค่าธรรมเนียม
  • สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 540,000 .- บาท
    • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 90,000 .- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 2.1 ( สำหรับผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท)
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต
 
         แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
               จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 60 หน่วยกิต (หลักสูตร 3 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดวิชาบังคับ     24 หน่วยกิต
                             2. หมวดดุษฎีนิพนธ์            36 หน่วยกิต
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2556)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :