ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาเอก สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
การจัดการทรัพยการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แบบที่ 1.1 และแบบที่ 2.1


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ:

Doctor of Philosophy Program in Natural Resources and Environmental Management


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม :

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

  ชื่อเต็ม :

ปร.ด. (การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Doctor of Philosophy (Natural Resources and Environmental Management)

  ชื่อเต็ม :

Ph.D. (Natural Resources and Environmental Management)


     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พัฒนาขึ้นเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้หลาหลายสาขาร่วมกัน หรือสหสาขาวิชาและเรียนรู้วิธีการดำเนินงานวิจัย โดยใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนการสอน เพื่อมุ่งสนับสนุนการวางรากฐานงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและและเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้อง ในการแก้ไขปัญหาทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Management: NREM) ในประเทศกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีสิ่งแวดล้อมคล้ายคลึงกันให้ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอนุภูมิภาคร่วมกัน มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
 1. มีความสามารถในการออกแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบสมเหตุสมผลและเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม โดยเฉพาะในระดับภูมิภาค
 2. มีสามารถประมวลความรู้ในทางทฤษฏี แนวคิด พัฒนาไปสู่การปฏิบัติจริงและสอดคล้องกับการกำหนดนโยบายและประเด็นที่ศึกษา
 3. มีหลักจริยธรรมและยืดมั่นตามหลักการพัฒนาอย่างยืน ทั้งต่อประเทศของตนเองและประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ค่าธรรมเนียม
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบที่ 1.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 550,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 92,000 .- บาท : 5 ภาค และ 90,000 .- บาท : 1 ภาค

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แบบที่ 2.1) จำนวน 6 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 550,000 .- บาท 
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 92,000 .- บาท : 5 ภาค และ 90,000 .- บาท : 1 ภาค

โครงสร้างหลักสูตร
         แบบ 1.1  (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)         48  หน่วยกิต
          โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์    48 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แบบ 2.1 (สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาโท)           48  หน่วยกิต
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต  (หลักสูตร 3 ปี)

                    โครงสร้างหลักสูตร 

   
                             1. หมวดดุษฎีนิพนธ์   36 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ        12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
     
(อ้างอิงจาก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555)

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :