Thai language English language

Untitled Document
  หน้าแรก > การจัดการศึกษา > การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ
 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง และสาขาวิชาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้น ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือด้านวิชาการจาก International Institute of Information Technology (I2IT) ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถาบันที่มีมาตรฐานการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และซอฟต์แวร์ขั้นสูง โดยจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ณ อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้นที่ 7 เขตสาธร ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ ในวันศุกร์ (เย็น) และวันเสาร์ (เช้า-บ่าย) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
 
1. หลักสูตรที่เปิดสอน
 
1.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง แผน ข
 
1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง แผน ข
 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
 
2.1.1 ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง โดยมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือเทียบเท่า หรือ ถ้ามีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมในวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาโทที่จะเข้าศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือเทียบเท่า หรือมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือจากผู้บังคับบัญชา
 
2.1.2 ไม่เป็นผู้พ้นสภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเพราะยังไม่สำเร็จการศึกษาเมื่อครบกำหนดเวลาสูงสุดแล้ว
 
2.1.3 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเพราะผลการศึกษาไม่ถึงเกณฑ์
 
2.2 คุณสมบัติเฉพาะหลักสูตร
 
2.2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นสูง แผน ข
 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา
 
2. มีประสบการณ์ทำงานด้านคอมพิวเตอร์หรือพื้นความรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
2.2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ขั้นสูง แผน ข
 
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีในภาคการศึกษาสุดท้ายในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 
2. กรณีเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามข้อ 1 ต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 
3. รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัคร
 
3.1 ใบสมัคร
 
ผู้สนใจสามารถ Download ใบสมัคร และสืบค้นข้อมูลการรับสมัครได้จาก Website http://www.mfu.ac.th หรือ ขอรับใบสมัครได้ที่
 
1. กรุงเทพมหานคร
 
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้นที่ 7 เขตสาธร ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร
 
2. จังหวัดเชียงราย
 
- ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 108
 
- ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 106
 
3.2 การสมัคร
 
3.2.1 ค่าธรรมเนียมการสมัคร 300 บาท
 
3.2.2 สมัครด้วยตนเอง ยื่นใบสมัครพร้อมค่าสมัคร ได้ที่
 
1. กรุงเทพมหานคร


หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพฯ อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้น 7 เขตสาธร ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร
 
2. จังหวัดเชียงราย
 
- ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 108
 
- ส่วนประสานงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารเรียนรวม C1 ห้อง 106
 
3.2.2 สมัครทางไปรษณีย์
 
ส่งเอกสารการสมัครพร้อมค่าสมัครในรูปของไปรษณีย์ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม "มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ณ ที่ทำการไปรษณีย์ สาขาบ้านดู่ จังหวัดเชียงราย และ ส่งไปตามที่อยู่ข้างล่างนี้
 
       เรียน หัวหน้าส่วนรับนักศึกษา

      มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

      333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด

      อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

      (ใบสมัครบัณฑิตศึกษา)
 
4. หลักฐานและเอกสารประกอบการสมัคร
 
4.1 ใบสมัครติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว
 
4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 
4.3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /ทะเบียนสมรส (กรณีที่ ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน)
 
4.4 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) ระดับปริญญาตรี/โท โดยระบุคะแนนหรือแต้มเฉลี่ยที่ได้ และสำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว
 
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เป็นปีสุดท้ายของหลักสูตร ให้ใช้หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย และสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript of Records) เท่าที่ศึกษามาจนถึงภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตร
 
4.5 หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงานจากหน่วยงานเดิม/ปัจจุบัน
 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
 
รายการ จำนวนเงิน (บาท)
ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนเรียนรายวิชา แบ่งออกเป็น 4 งวด ๆ ละ 87,500
ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนนักศึกษา 2,000
รวมทั้งสิ้น 352,000
 
หมายเหตุ
 
- การเรียน การสอน : เป็นภาษาอังกฤษ

- สถานที่เรียน : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาคารปัญจภูมิ 2 ชั้นที่ 7 เขตสาธร ถนนสาธรใต้ กรุงเทพมหานคร

- เวลาเรียน : วันศุกร์ (เย็น) และ วันเสาร์ (เช้า - บ่าย)
 
Top
 

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034, โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 Send Email to : webmaster@mfu.ac.th