กาหนดการสาหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
 
วัน เดือน ปี เวลา กิจกรรม สถานที่
จันทร์ 21 เม.ย. 
 ถึง
ศุกร์ 16 พ.ค. 57
- บันทึกข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษาผ่าน
www.mfu.ac.th/info 2014 สาหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทุกระบบ
ยกเว้นระบบ ADMISSIONS กลาง
-
จันทร์ 28 เม.ย. 
 ถึง
ศุกร์ 9 พ.ค. 57
- พิมพ์ใบแจ้งยอดและชาระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าผ่านธนาคาร สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรีทุกระบบ
ยกเว้นระบบ ADMISSIONS กลาง
-
อังคาร 29 เม.ย.
ถึง
จันทร์ 12 พ.ค. 57
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าหอพักผ่านเว็บไซต์ สาหรับนักศึกษา ที่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า ผ่านธนาคาร (ประกาศผลในวันถัดไป นับจากวันที่ชาระเงินฯ) -
ศุกร์ 23 ถึง
อาทิตย์ 25 พ.ค. 57
08.00 - 17.00 น. เข้าหอพักนักศึกษา หอพักมหาวิทยาลัย
จันทร์ 26 พ.ค. ถึง ศุกร์ 4 ก.ค. 57   เข้าเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษ (Intensive) ยกเว้น ผู้ที่
1. มีผลคะแนนสอบ O-NET ของรายวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ 40 คะแนนขึ้นไป
2. มีผลคะแนนสอบ IELTS 4.5 หรือ TOEFL (paper) 450
3. เป็นนักศึกษา Native Speaker
4. นักศึกษาสานักวิชาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ตรวจร่างกายและยื่นคาร้องขอลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยกเว้นนักศึกษาระบบ ADMISSIONS กลาง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฯ
เสาร์ 5 ก.ค. 57 09.00 - 12.00 น. สอบปลายภาครายวิชาภาษาอังกฤษ (Intensive) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อังคาร 15 ก.ค. 57 - ประกาศผลการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษ (Intensive) www.reg.mfu.ac.th
จันทร์ 4 ถึง
อังคาร 5 ส.ค. 57
08.00 - 15.30 น. ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
พฤหัสบดี 7 ส.ค. 57 08.00 - 16.00 น. ถ่ายรูปทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ
72 พรรษา บรมราชินีนาถ
อาทิตย์ 10 ถึง พฤหัสบดี 21 ส.ค. 57 09.00 - 12.00 น.13.00 - 15.00 น. เข้าร่วมโครงการ How to Live and Learn on Campus 2014 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ศุกร์ 22 ส.ค. 57 08.00 - 17.00 น. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หอประชุมสมเด็จย่า (C4)
จันทร์ 25 ส.ค. 57 วันเปิดเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2556
 
พิมพ์กำหนดการสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิกที่นี่
โปรดศึกษาข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้ครบถ้วนทุกรายการ
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดการทั่วไป ส่วนทะเบียนและประมวลผล
  โทรศัพท์ 0-5391-6370-4, 0-5391-6544-7 โทรสาร 0-5391-6375