รายนามพระสงฆ์ที่กราบอาราธนานิมนต์
พิธีมหาพุทธาภิเษกพระเจ้าล้านทองเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๐
************************************

ประธานสงฆ์ผู้เจิมเทียนชัยและจุดเทียนชัย

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทฒาจารย์(เกี่ยว อุปเสโณ) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

รายนามพระสงฆ์ที่กราบอาราธนานิมนต์ สวดคาถาจุดเทียนชัย และ เจริญพระพุทธมนต์สิบสองตำนาน
***********************************

๑. พระเดชพระคุณ พระมหาโพธิวงศาจารย์                วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร์                 ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
๒. พระเดชพระคุณ พระธรรมวิมลโมลี                      วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง            ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๖
๓. พระเดชพระคุณ พระธรรมราชานุวัตร                  วัดพระแก้ว พระอารามหลวง               รองเจ้าคณะภาค ๖
๔. พระเดชพระคุณ พระเทพญาณเวที                         วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร       ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗
๕. พระเดชพระคุณ พระเทพมหาเจติยาจารย์             วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร       เจ้าคณะจังหวัดลำพูน
๖. พระเดชพระคุณ พระเทพมงคลมุนี                          วัดน้ำล้อม                                               ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
๗. พระเดชพระคุณ พระเทพวิสุทธิคุณ                        วัดบุพพาราม                                          เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
๘. พระเดชพระคุณ พระเทพนันทาจารย์                     วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร                    เจ้าคณะจังหวัดน่าน
๙. พระเดชพระคุณ พระเทพวรสิทธาจารย์                  วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร     รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่

รายนามพระสงฆ์ที่กราบอาราธนานิมนต์ เจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ตั๋น) ชุดที่ ๑
***********************************

๑. พระเดชพระคุณ พระราชสิทธินายก                         วัดพระสิงห์                                           เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
๒. พระเดชพระคุณ พระราชเขมากร                             วัดเจ็ดยอด                                            รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่
๓. พระสุนทรปริยัติวิกรม                                                วัดป่างิ้ว                                                 อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
๔. พระจินดารัตนาภรณ์                                                  วัดเจดีย์ซาวหลัง                                   รองเจ้าคณะจังหวัดลำปาง
๕. พระโสภณกิตติธาดา                                                   วัดบ้านก้อง                                            เจ้าคณะอำเภอป่าซาง จ.ลำพูน
๖. พระมงคลวัฒน์                                                              วัดบุญเกิด                                             อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา
๗. พระสิงหวิชัย                                                                  วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร                   อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๘. พระครูปริยัตสุนทร                                                       วัดสันฐาน                                           อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
๙. พระครูขันติพลาธร                                                        วัดฝั่งหมิ่น                                           เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย

รายนามพระสงฆ์ที่กราบอาราธนานิมนต์ เจริญพระพุทธมนต์(สวดมนต์ตั๋น) ชุดที่ ๒
***********************************

๑. พระเดชพระคุณ พระราชวิมลเมธี                               วัดศรีโสดา                                           จ.เชียงใหม่ รองเจ้าคณะภาค ๗
๒. พระเดชพระคุณ พระราชคุณาภรณ์                           วัดภูมินทร์                                           รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
๓. พระศรีธีรพงศ์ ี                                                               วัดพญาภู                                             รองเจ้าคณะจังหวัดน่าน
๔. พระครูอุดมคณาภิรักษ์                                                 วัดอำมาตย์                                           เจ้าคณะอำเภอเทิง
๕. พระครูรัตนวรโชติ                                                         วัดหัวฝาย                                              เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย
๖. พระครูสุนทรปภากร                                                      วัดบุญเรือง                                           เจ้าคณะอำเภอแม่ลาว
๗. พระครูธรรมภาณสถิตย์                                               วัดป่าส้าน                                             อ.พาน จ.เชียงราย
๘. พระครูรัตนกิตติญาณ                                                    วัดเกตุแก้ว                                            อ.พาน จ.เชียงราย
๙. พระครูศรีรัตนากร                                                          วัดพระแก้ว                                           อ.สอง จ.เชียงราย

รายนามพระสงฆ์ที่กราบอาราธนานิมนต์ เจริญพระพุทธมนต์สิบสองตำนาน
***********************************

๑. พระเดชพระคุณ พระราชวิริยาภรณ์                            วัดศรีอุโมงค์คำ                                      เจ้าคณะจังหวัดพะเยา
๒. พระเดชพระคุณ พระราชปริยัตโยดม                        วัดจองคำ                                                 อ.งาว จ.ลำปาง
๓. พระพุทธิสารมุนี                                                           วัดเจ็ดยอด                                              รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
๔. พระครูชยาภิวัฒนคุณ                                                   วัดป่าซาง                                                 เจ้าคณะอำเภอพาน จ.เชียงราย
๕. พระครูอุดมคณาภิรักษ์                                                 วัดอำมาตย์                                              เจ้าคณะอำเภอเทิง จ.เชียงราย
๖. พระครูรัตนวรโชติ                                                          วัดหัวฝาย                                                เจ้าคณะอำเภอแม่สรวย
๗. พระครูสิริศีลสังวรณ์                                                    วัดศรีดอนมูล                                         อ.สารภี จ.เชียงใหม่
๘. พระครูพิศาลธรรมานิเทศก์                                         วัดมหาวัน                                               อ.เมือง จ.ลำพูน
๙. พระครูปัญญาธรรมวัฒน์                                              วัดสันป่ายางหลวง                                อ.เมือง จ.ลำพูน

รายนามพระสงฆ์ที่กราบอาราธนานิมนต์ เจริญพระพุทธมนต์เจ็ดตำนาน
***********************************

๑. พระเดชพระคุณ พระราชวีราคม                                   วัดก้ำก่อ                                                  เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. พระเดชพระคุณ พระราชธรรมาลังการ                      วัดบุญวาทย์วิหาร                                  เจ้าคณะจังหวัดลำปาง
๓. พระปัญญากรกวี                                                              วัดศรีทรายมูล                                      รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
๔. พระโพธิรังษี                                                                      วัดดอยสะเก็ด                                        เจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ด
๕. พระศรีสุทธิเวที                                                                 วัดศรีโคมคำ                                          รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
๖. พระครูวิธานนพกิจ                                                           วัดพระธาตุหนองจัน                            อ.สอง จ.แพร่
๗. ครูบาจันทรังษี                                                                   วัดกู่เต้า                                                   อ.เมือง จ.เชียงราย
๘. พระครูขันติพลาธร                                                           วัดฝั่งหมิ่น                                              เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงราย
๙. พระครูรัตนชัยคุณ                                                              วัดราษฎร์ชุมพล                                   เจ้าคณะอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย

รายนามพระสงฆ์ที่กราบอาราธนานิมนต์ สวดคาถาดับเทียนชัย
***********************************

๑. พระเดชพระคุณ พระราชสิทธินายก                               วัดพระสิงห์                                           เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
๒. พระเดชพระคุณ พระราชวีราคม                                    วัดก้ำก่อ                                                 เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๓. พระเดชพระคุณ พระราชวิสุทธี                                      วัดทุ่งกว๋าว                                             เจ้าคณะจังหวัดแพร่
๔. พระเดชพระคุณ พระราชปริยัติเมธี                                วัดท่าตอน                                              อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
๕. พระเมธีธรรมาลังการ                                                       วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร               รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่
๖. พระพุทธิญาณมุนี                                                               วัดพระธาตุผาเงา                                  เจ้าคณะอำเภอเชียงแสน
๗. พระศรีสุทธิเวที                                                                   วัดศรีโคมคำ                                         รองเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
๘. พระครูอนุกิจธรรมโสภณ                                                 วัดป่าม่วง                                               เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
๙. พระครูพิพัฒน์รัตพงศ์                                                        วัดพระแก้ว                                           อ.เมือง จ.เชียงราย