สมัคเรียนออนไลน์
 
       Site Map
 
 
 

วิธีการสมัครออนไลน์

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบเข้าศึกษาต่อออนไลน์กรุณาศึกษาแต่ละแผนให้เรียบร้อย โดยต้องระบุแผนการศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในใบสมัครให้เรียบร้อย

ผู้สมัครสอบออนไลน์ กรุณาเก็บเอกสารตัวจริงที่ท่านใช้สมัครออนไลน์ไว้เพื่อนำไปยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ในวันสอบ

ก่อนกรอกใบสมัคร กรุณาเตรียมเอกสารการสมัครให้พร้อมก่อนทำรายการ

- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป สำเนาบัตรบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ / บัตรพนักงานของรัฐ จำนวน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล / ใบทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารไม่ตรงกัน) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ที่ระบุคะแนนหรือแต้มเฉลี่ยที่ได้ และสำเนาปริญญาบัตร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่เป็นปีสุดท้ายให้ใช้

- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาเท่าที่ศึกษามา และหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย (รับรองสำเนาถูกต้อง)

- หนังสือรับรองการทำงาน 1 ฉบับ (กรณีผู้สมัครที่มีประสบการณ์ทำงาน)

- ใบโอนเงินค่าสมัคร 300 บาท พร้อมระบุชื่อ นามสกุลให้เรียบร้อย (กรุณาโอนเงินค่าสมัคร 300 บาทเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 253-1-2699-0 ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขาศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ก่อนทำรายการการสมัครออนไลน์)

เข้าสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์