ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ปริญญาโท สำนักวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก2 และ แผน ข


หลักสูตร
ภาษาไทย:

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ

ภาษาอังกฤษ:

Master of Business Administration Program in Entrepreneurial Management


ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: ชื่อเต็ม : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารวิสาหกิจ)
  ชื่อย่อ :

บธ.ม. (การบริหารวิสาหกิจ)

ภาษาอังกฤษ: ชื่อเต็ม :

Master of Business Administration  (Entrepreneurial Management)

  ชื่อย่อ : M.B.A. (Entrepreneurial Management)

     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้งใน ทางหลักการ ทฤษฎี และการนำไปใช้ในสถานการณ์จริง สร้างเสริมทักษะการบริหารวิสาหกิจ การเป็นผู้ประกอบการ และมีความเป็นสากล โดยส่งเสริมให้มีความคิดเชิงวิเคราะห์ และทักษะในการแก้ไขปัญหาทางการบริหารและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาและบริหารองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ต่อไป โดยมุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. มีความรู้ ทักษะ และแนวความคิดในการบริหารวิสาหกิจ รวมถึงการบริหารธุรกิจแขนงต่างๆ และสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการวิเคราะห์ และวางแผนทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. มีทักษะการบริหารวิสาหกิจอย่างผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ ความคิดสร้างสรรค์ จริยธรรม และสามารถปรับตัวในการดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วให้สามารถแข่งขันกับธุรกิจอื่นๆ ในระดับนานาชาติได้อย่างยั่งยืน
  3. สนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารวิสาหกิจ เพื่อพัฒนาพื้นฐานการศึกษาทางบริหารธุรกิจ

ค่าธรรมเนียม
นศ.ไทย และ นศ.ต่างชาติ เก็บเท่ากัน
สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวน 3 ภาคการศึกษาในหลักสูตร
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อหลักสูตร 240,000.- บาท
  • ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคการศึกษา 80,000.- บาท

โครงสร้างหลักสูตร
         แผน ก 2
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36         หน่วยกิต  (หลักสูตร 1.5 ปี)
                             1. หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิทยานิพนธ์    12 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
         แผน ข
         โครงสร้างหลักสูตร
                จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  36         หน่วยกิต  (หลักสูตร 1.5 ปี)
                             1. หมวดวิชาพื้นฐาน 15 หน่วยกิต
                             2. หมวดวิชาบังคับ     9 หน่วยกิต
                             3. หมวดวิชาเลือก      6 หน่วยกิต
                             4. หมวดวิชาการค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต
รายละเอียด คลิกที่นี่
 
(อ้างอิงจาก บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารวิสาหกิจ พ.ศ. 2554)
นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :