ประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
 
ปริญญาโท

สำนักวิชาศิลปศาสตร์
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 

สำนักวิชาการจัดการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 

สำนักวิชานิติศาสตร์
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 

 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 

สำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 

สำนักวิชาจีนวิทยา
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 

 

นักศึกษาปัจจุบัน
บุคลากร
ผู้สนใจเข้าศึกษา
ผู้เยี่ยมชม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาเก่า
 
 

 

 
   
   

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034 โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038

 
จำนวนผู้เยี่ยมชม :