ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้้าหลวง
 

 
 


สายด่วนโรงพยาบาลมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 
ลิงค์ที่น่าสนใจ
 
 
ประวัติโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

 

   
 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดสอนนักศึกษาในด้านสุขภาพ โดยได้จัดตั้งสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขากายภาพบำบัด สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รวมถึงจัดตั้งสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ เพื่อผลิตบุคลากรในด้านสุขภาพ ที่ผ่านมานักศึกษาต้องออกไปฝึกปฏิบัตินอกสถานที่ ทำให้เกิดความลำบากในการเดินทาง มหาวิทยาลัยจึงเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งคลินิก "ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์" บริเวณอาคารส่วนหน้าของมหาวิทยาลัย โดยเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2549 ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยได้ของบประมาณเพื่อก่อสร้างโรงพยาบาล โดยกำหนดเป็น 2 ระยะ
ระยะที่ 1 ในปีงบประมาณ 2550 ได้งบประมาณสำหรับก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 104,000,000 บาท โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550
ระยะที่ 2 ได้ก่อสร้างอาคาร หอผู้ป่วย ศูนย์การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และจัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รองศาสตราจารย์ดร.วันชัย ศิริชนะ สำหรับอาคารหอผู้ป่วยใน เป็นอาคาร 3 ชั้น มีห้องพักทั้งสิ้น จำนวน 107 เตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

 

  กลับหน้าหลัก
   
 
 
 
-
  โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง
  จ. เชียงราย 57100 โทรศัพท์ 0-5391-7563 เบอร์แฟกซ์ 0-5391-7564