บทความพิเศษ

ทันตแพทย์ ดร.ณรงค์ ลุมพิกานนท์ คณบดีสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ กับภารกิจบ่มเพาะ ‘ทันตแพทย์’ เพื่อประชาชน

"ในหลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนนักศึกษาทันตแพทย์ มฟล. ให้บริการด้านสุขภาพด้วยหัวใจ ให้เป็นทันตแพทย์ที่มีจิตวิญญาณมากกว่าวัตถุ หรือที่เรียกว่าคุณธรรมจริยธรรม"

รายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง” เรียนรู้ปรัชญาแห่งชีวิตที่เพียงพอ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยสำนักวิชาการจัดการ ได้จัดการเรียนการสอน รายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง (รหัสวิชา 1202364) เพื่อสืบสานแนวพระราชดำริ

เป้าหมายคือทำสิ่งที่ดี ดีกว่า และดีที่สุด

เมื่อถามถึงเป้าหมายในการทำงาน จากการเข้ารับตำแหน่ง “คณบดี สำนักวิชานิติศาสตร์” ของ ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กัมพูสิริ ได้ให้คำตอบว่าหัวใจหลัก

สวนพฤกษศาสตร์ มฟล. เดินตามรอยพ่อ สานต่อปณิธานแม่ฟ้าหลวง

ด้วยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการสนองพระราชดำริที่ได้ทรงริเริ่มและส่งเสริม

สร้างสมดุลทางวิชาการ สร้างผลงานวิจัยสู่สากล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นหนึ่งในสำนักวิชาแรกๆ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นพร้อมกับการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งครบรอบ 18 ปี ในเดือนกันยายน 2559

มฟล. พร้อมสู่ศูนย์กลางการศึกษาการแพทย์พื้นบ้านและแพทย์ชนเผ่าพื้นเมือง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ สภาหมอเมืองจังหวัดเชียงราย จัดงาน “มหกรรมหมอเมืองล้านนาและชนเผ่าพื้นเมือง”

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 18 ปีแห่งความภาคภูมิใจ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลางในกำกับรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2541 ดำเนินการตามพระราชปณิธานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 17 ปี แห่งการตามรอยแม่ฟ้าหลวง ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2558 โดยทางมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม

นศ.มฟล.เจ๋ง ตัวแทนประเทศไทยขึ้นเวทีใหญ่ One Young World 2015

นายมนูญ หะยีเมาะลอ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ มฟล. ได้รับคัดเลือกให้เป็น 100 เยาวชนไทยเข้าร่วมกิจกรรม Thai Young Leaders Programme

M Square : อุทยานแห่งการเรียนรู้

นอกเหนือไปจากความก้าวหน้าทางด้านวิชาการ และการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมแล้ว ความก้าวหน้าอีกด้านหนึ่งของ มฟล. ก็คือการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก