กำหนดการประชุม

วันที่ 24 ตุลาคม 2556

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม C 5

-  กล่าวต้อนรับโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

-  กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานโดย ประธานคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ และ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ศาสตราจารย์ ดร. บรรจง มไหสวิริยะ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล)

-  กล่าวรายงานโดย รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร. ชยาพร วัฒนศิริ)

-  พิธีมอบธงเจ้าภาพ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้แทนมหาวิทยาลัยเจ้าภาพครั้งที่ 30

09.30 – 10.15 น.

ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ
“งานวิจัย (บัณฑิต) จากหิ้ง...สู่ห้าง...สู่ต่างประเทศ” 
โดย ดร.พิพัฒน์ วีระถาวร และ

10.15 – 11.00 น.  ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ
“ASEAN Economic Community (AEC) Development through logistics research”
โดย รศ. ดร. รุทธิ์ พนมยงค์ 
11.15 – 12.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายแยกตามกลุ่มวิชา

-   กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-   กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-   กลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 น.

การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายแยกตามกลุ่มวิชา (ต่อ)

16.00 – 17.30 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์
 17.35 – 17.45 น. มอบประกาศนียบัตรสำหรับผู้นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
18.00 – 21.00 น. งานเลี้ยงรับรอง (ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร ทคบร.)

วันที่ 25 ตุลาคม 2556

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย
และมอบประกาศนียบัตร สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ปิดการประชุมการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ณ ห้องนำเสนอผลงานแต่ละห้อง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
หมายเหตุ
  1. อาหารว่างรับหน้าโต๊ะลงทะเบียน และหน้าห้องบรรยายแต่ละห้อง
  2. กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2556 (โปรแกรมท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่สนใจ)
 
12.00 – 13.00 น.

Lunch ขึ้นรถตู้เพื่อเดินทางตามเส้นทางต่าง ๆ จำนวน 2  เส้นทาง

เส้นทางที่ 1- แม่สาย
เส้นทางที่ 2- ดอยตุง

18.00 น. เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยสวัสดิภาพ

13.00 – 16.30 น.

Excursion to Mae Sai, Chiang Rai Boarder. (Identification cards/Passports for Thais/non-Thais are required.)
 

 
Note:
1. ราคาค่าทัวร์ 300 บาท/ท่าน
2. ประเภทรถ รถตู้คอมมิวเตอร์ หลังคาสูง ราคานี้เฉพาะค่าเหมารถตู้ รับ-ส่ง เท่านั้น
3. แจ้งความจำนงจองทัวร์ (พร้อมระบุเส้นทางที่ต้องการไป) พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
(ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2556)
4. มีไกด์นำเที่ยวทุกเส้นทาง (นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยว ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
5. โอนเงินจำนวน 300 บาท ผ่านเคาท์เตอร์ธนาคารทุกสาขา เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 429-1-00011-6 
6. วันที่ 24 ตุลาคม 2556 ผู้เดินทางแจ้งยืนยันการจองทัวร์-การเดินทาง พร้อมรับใบเสร็จค่าทัวร์ที่เจ้าหน้าที่เคาท์เตอร์ทัวร์ท่องเที่ยว  อาคาร C 5 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
7. 
รถตู้แต่ละคัน แต่ละเส้นทางทัวร์ (จำนวน 10 ที่นั่ง) กรณีที่เส้นทางนั้นมีผู้ใช้บริการต่ำกว่า 5 คนขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางโดยผู้ดำเนินการ (โดยไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใด ๆ ต่อผู้จองทัวร์ทั้งสิ้น)

ลงทะเบียนโปรแกรมท่องเที่ยว

https://docs.google.com/a/mfu.ac.th/forms/d/1z_f64zYHlQ0-h9pUfi6x2eQtqrz1uX2L_KJWpgKX5T4/viewform