HOME

เกณฑ์ของหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

                               

1. มีการจดทะเบียนหอพักที่ถูกต้องตามกฎหมาย

2. รับเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

3. ต้องปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2507 และตามเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. ให้ ความร ่ วมมือกับมหาวิทยาลัยในด้านต ่ าง ๆ

5. มีป ้ ายชื่อระบุหอพักชายหรือหญิงที่เห็นชัดเจน

6. ติดระเบียบหอพักที่เป ิ ดเผยและเป็นความจริง

7. มีการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด สุรา เกมและอบายมุขต่างๆภายในหอพัก

8. มีเครื่องมือเตือนภัยหรือระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี

9. บริเวณหอพักสวยงามและสะอาดเป็นระเบียบ เรียบร้อย

10. มีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีเวชภัณฑ์ไว้คอยบริการ

11. มีทะเบียนประวัติผู้เข ้า พักชื่อผู้ปกครองผู้เข้าพัก ที่สามารถติดต่อได ? สะดวก

12. มีทะเบียนที่ควบคุมการเข ? า - ออก ของผู้เข้าพัก เพื่อสะดวกในการติดต่อ

13. อัตราค ่ าเช่ามีความเหมาะสมกับความจริง

14. เจ ? าของหอพักมีการดูแลเอาใจใส ? ผู้เข้าพักเป ็ นอย ่า งดี

15. มีการควบคุมการมั่วสุมทางเพศ

16. มีน้ำดื่มสะอาดบริการ สถานที่ออกกำลังกาย

17. มีสถาน สำหรับจอดรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ ตามความเหมาะสม

18. มีรั้วรอบขอบชิดที่เป็นสัดส่วน

19. มีห้องน้ำห้องส ้ วมที่ถูกสุขลักษณะและมีระบบบำบัดน้ำเสีย

20. จัดให้มีที่รอพบสำหรับผู้มาเยี่ยม

-----------------------------------------------------------------------------------
 สนใจเข้าร่วมเป็นหอพักเครือข่าย ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่่นี่

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-916377,053-916383 แฟกซ์.053-916380