HOME

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

เพื่อเป็นการสร้างระเบียบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ให้เกิดความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน
มหาวิทยาลัย จึงกำหนดให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ภายในมหาวิทยาลัย
ต้องสวมหมวกนิรภัย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

 

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380