HOME

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
ไข้หวัดใหญ่ 2009

      งานควบคุมและป้องกันโรค ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง แจ้งว่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง มีแผนงานและมาตรการ ควบคุม และป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ทั้งในส่วนของโรงพยาบาล และในชุมชน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยจัดโครงการ “โครงการเฝ้าระวังควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 และกลุ่มการติดเชื้อไวรัส ในระบบทางเดินหายใจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
            โดยมีมาตรการ การเฝ้าระวังโรค / คัดกรองโรค ควบคุมป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ทุกประเภท กลุ่มงานผู้ป่วยนอก และงานผู้ป่วยฉุกเฉินพร้อมรับมือ เมื่อพบผู้ป่วยจะดำเนินการสอบสวนโรคให้คำแนะนำ สวมผ้า ปิดปากและจมูก ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อเบื้องต้น และมีระบบส่งต่อ ทีมงานควบคุมและป้องกันโรค ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัว และชุมชน ติดตาม ผู้ป่วยทุกราย ทุกวัน โดยเฉพาะหอพักนักศึกษาและบ้านพัก เจ้าหน้าที่  มีการดำเนินการควบคุมป้องกัน และลดความเสี่ยง การติดต่อของโรคส่วนบุคคล และสิ่งแวดล้อม พ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อในอากาศและจุดสัมผัส ณ ที่พัก เฝ้าระวัง จนกว่าจะพ่นระยะติดต่อ อย่างน้อย 7 วัน

            ในชุมชนและสิ่งแวดล้อม ทำการอบรมแม่บ้านพนักงานทำความสะอาดทุกคนและทุกพื้นที่ ในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้มีความรู้ในการควบคุมป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ แจกน้ำยาฆ่าเชื้อ / อุปกรณ์ ทำความสะอาด จุดสัมผัสโรคต่างๆ เช่น พื้นโต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได ลูกบิดประตู มือจับบานประตูและหน้าต่าง โดยเฉพาะในลิฟต์ เช็ดแป้นกด และพ่นฆ่าเชื้ออากาศในลิฟต์ มีการล้างทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อพื้นที่เสี่ยงการติดต่อ ที่มีผู้คนมาทำกิจกรรมร่วมกันมากๆ
ณ โรงอาหารทุกวันอาทิตย์ ทั้งนี้น้ำยาฆ่าเชื้อจะมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ ได้นาน 7 วัน และมีการรณรงค์ครั้งใหญ่อีกครั้ง หลังวันหยุดยาว
4 - 8 กรกฎาคม 2552 นี้ เพื่อรับมือกับการระบาดของโรค เนื่องจากนักศึกษาและบุคลากรเดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง และอาจไปติดเชื้อในพื้นที่อื่นกลับมาระบาดใน มหาวิทยาลัยได้

ขอให้ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกัน การติดต่อของโรค ตามด้านล่าง และดูเอกสารเพิ่มเติมทาง www.moph.go.th กระทรวงสาธารณสุข

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5391-7544

  ที่มา : ส่วนการประชาสัมพันธ์
  เมื่อวันที่ : 3 ก.ค. 2552

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380