HOME

ปี 1 จัดไหว้ครู ปฏิญาณตนตั้งใจเรียน

 

                   เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.)  
    จัดพิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551 ณ   
    หอประชุมสมเด็จย่า มฟล. โดยการนี้ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
    พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีอย่างมากมาย

                สำหรับการมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดีเด่นนั้น มฟล. ได้จัดให้มีขึ้นทุกปีโดยแบ่งประเภทดังนี้ 
    นักศึกษาที่มีความประพฤติดีเด่น ผู้นำนักศึกษา(นายกองค์การนักศึกษา และประธานสภานักศึกษา) 
    นักศึกษาดีเด่นด้านการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
    และนักศึกษาที่มีพัฒนาการผลการเรียนดีเด่น โดยมีนักศึกษาเข้ารับเกียรติบัตรจำนวนทั้งสิ้น 221 คน

                รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ กล่าวว่า พิธีการ ในวันนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ และสำคัญไม่แพ้ พิธีรับพระราชทาน 
    ปริญญาบัตร เพราะในวันนี้ที่นักศึกษาทุกคนมาร่วมตัวกันและได้กล่าววาจาคำสัตย์ปฏิญาณต่อ คณาจารย์
    ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา จะประพฤติตนเป็นศิษย์ที่ดีของอาจารย์ ซึ่งพวกครู
    มีความตั้งใจจริงที่จะรับพวกเธอทุกคนเป็นศิษย์ จากวันนี้เป็นต้นไปความสัมพันธ์ระหว่างศิษย ์และอาจารย์
    จะคงอยู่ตลอดไป ไม่ว่าพวกเธอจะเรียนจบไปทำงานอยู่แห่งหนใดหากมีปัญหาใดๆ พวกครูยินดีที่ จะช่วยเหลือ
    อย่างเต็มใจ

    “ขอให้พวกเธอทุกคนตั้งใจเรียน  อย่าหยุดที่จะแสวงหาความรู้เพราะทุกนาทีความรู้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา
     ขอให้พวกเธอทำหน้าที่ของตนเองให้เต็มความสามารถ  ในเวลานี้มีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียนก็ทำให้เต็มที่
     เมื่อเรียนจบทำงานแล้วก็ให้ทำงานอย่างเต็มความสามารถ
     เมื่อทุกคนปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีแล้วประเทศชาติจะเข้มแข็งมีความ เจริญก้าวหน้า” อธิการบดี กล่าว

                และ นักศึกษาอยากให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เอาตัวอย่างรุ่นพี่ที่ได้รับเกียรติบัตรด้านต่างๆ ในวันนี้
     สิ่งที่ได้รับคือผลของความตั้งใจเรียน ความทุ่มเทในสิ่งที่ก่อประโยชน์ให้แก่ตนเองและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย
     และสำหรับศึกษาที่ได้รับเกียรติบัตรในวันนี้ขอให้รักษาระดับการเรียนให้ดี อยู่เสมอและพัฒนายิ่งขึ้นไป

  ที่มา : ส่วนการประชาสัมพันธ์
  เมื่อวันที่ : 22 มิ.ย. 2552

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380