HOME

มฟล. จัดงานใหญ่ถ่ายทอดสด NBT เทิดพระเกียรติสมเด็จย่า 21 ต.ค. 2551

               ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ร่วมเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 9 รอบนักษัตร (108 ปี)
แห่งองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ต.ค.2551 จัดกิจกรรม ถ่ายทอดสดที่สถานีโทรทัศน์
NBT แสดง พลังแห่ง ความ จงรักภักด ีที่ปวงชนชาวไทยมีต่อสมเด็จย่า และเพื่อดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
ให้ประจักษ์เป็นรูปธรรมในนาม “มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

                    รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มฟล. เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์จาก สถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) จังหวัดเชียงใหม่ ในการถ่ายทอดสด ในวันที่ 21 ต.ค. 2551ระหว่างเวลา 22.00-24.00 น.  ทั่วประเทศไทย ซึ่งกิจกรรมถ่ายทอดสดนี้เป็นการนำเสนอกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติใน โอกาสวันคล้ายพระราชสมภพ ขององค์ สมเด็จย่า ในรูปแบบ สารคดีประกอบการถ่ายทอดสด ซึ่งประกอบด้วย สารคดีสมเด็จย่า ที่ถ่ายทอดถึง พระราชปณิธานของพระองค์ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย สารคดีการสร้างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงตามพระราชปณิธาน การสัมภาษณ์สดอธิการบดีถึงตำนาน 10 ปี มหาวิทยาลัย ที่ถือเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความรักภักดีเพื่อให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน และการเปิดรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิ
100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

                  กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ยังเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดช่วงเวลา 10 ปีของการก่อตั้งที่มุ่งการ
"สร้างคน สร้างความรู้ สร้างคุณภาพ" อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสด้วยการให้การ ศึกษาระดับสูงเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาบ้านเมืองและธำรงไว้ ซึ่งประเพณีและ ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงามของชาติพันธุ์ต่างๆในภาคเหนือและ ภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
”                    

                “สิ่งที่กล่าวมาเราได้สานต่อในการจัดทำโครงการปลูกป่าที่ทางมหาวิทยาลัยได้ทำอย่างต่อเนื่อง และกำลังเนรมิตพื้นที่กว่า 5,000 ไร ่ภายในมหาวิทยาลัยให้กลายเป็นสวนพฤกษศาสตร์ แห่งการเรียนรู้ ขณะเดียวกันเรายังเดินหน้าช่วยเหลือ คนที่อยากเรียน แต่ไม่มีโอกาสมาโดยตลอด ที่ผ่านมาเราได้ช่วยเหลือนักศึกษาที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดีมาแล้วกว่า 2,000 คน โดยมีทุนการศึกษา ช่วยสนับสนุน เรียกได้ว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใด ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่ต้องออกจากการเรียนเพราะความยากจน นอกจากนี้ เรามี การจัดโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล โดยให้ทุนแก่นักเรียนและโรงเรียน ตชด.ที่อยู่ในพื้นที่ และจัดกิจกรรม ต่างๆ เพื่อให้โอกาสการเรียนรู้กับเด็กเหล่าน ี้”                                                

               อธิการบดีกล่าวต่อไปว่า เป้าหมายในทศวรรษที่ 2 ของมหาวิทยาลันแม่ฟ้าหลวง คือ การก้าวไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยโลก   (World University) ซึ่งหมายถึงทุกคนสามารถมาเรียนที่นี่ได้ เราพร้อมที่จะให้ความรู้กับคนทุกคน เพื่อให้เขาเหล่านั้นสร้างความ เป็น อยู่ที่ดีให้กับตัวเองได้ และสามารถทำงานที่ไหนก็ได้ในโลก     

                   สำหรับบรรยากาศภายในบริเวณพื้นที่การถ่ายทอดสดเต็มไปด้วยแขกผู้มีเกียรติจากสงกุลประเทศต่างๆ ประจำ จังหวัด เชียงใหม่ รวมทั้งสื่อมวลชนทั้งไทยและ ต่างประเทศ ผู้บริหาร บุคคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบันของ มฟล. ที่มาร่วมเป็นเกียรติ และแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อองค์แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย

  ที่มา : ส่วนการประชาสัมพันธ์
  เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2551

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380