HOME

ประกาศ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

เรื่อง การจัดระเบียบหอพัก

 

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-916377,053-916383 แฟกซ์.053-916380