HOME

ประกาศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เรื่อง การจัดระเบียบหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-916377,053-916383 แฟกซ์.053-916380