HOME
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพัก (1/10/52)
ประชุมคณะกรรมการหอพักเครือข่ายประจำภาคการศึกษ   (19/12/2551)
นศ.พระจอมเกล้าฯเมาตกหอตาย (19/11/2551)
10 เกมอันตรายสำหรับเด็กและเยาวชน (5/8/2551)
กฟน.แจงผู้เช่าหอพักใช้ไฟต่ำกว่า3000ใช้ไฟฟรี  (29/7/2551)
รายชื่อหอพักเครือข่ายมาตรฐานหอพักติดดาว ประจำปีการศึกษา 2551(23/6/2551)
พม.เตือนหอพักทั่วประเทศจดทะเบียนภายในสิ้นเดือน ม.ค.51 นี้  (1/1/2551)
มาตรการ การจัดระเบียบหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (1/2/2551)
ประกาศกระทรวงพัฒนาสังคมฯ เรื่อง การจัดระเบียบหอพัก (8/10/2550)
จัดระเบียบหอพัก สกัด นศ. จับคู่ 3 หมื่นแห่ง เริ่มตรวจปลายเดือนนี้ (1/12/2550)
มฟล.ประชุมหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่1/2551  (17/1/2551)
หอพักเครอข่าย มฟล.รับป้ายหอพักติดดาว (12/12/2549)
ระเบียบนักศึกษาที่พักอาศัยหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย (2/5/2551)
มฟล.แต่งตั้งคณะกรรมการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (17/12/2550)

 

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380