HOME

              ขอความร่วมมือผู้ประกอบการหอพักทุกท่าน จัดส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่พักอาศัยในหอพักของท่าน

ให้กับมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทำข้อมูลสำหรับการให้ความช่วยเหลือกับนักศึกษาและผู้ประกอบการหอพัก ในด้านต่างๆ

ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณัฐพสิษฐ์  วงศ์ประเสริฐ  ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

โทร.053-916377

                    

 

 

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-916377,053-916383 แฟกซ์.053-916380