HOME

     ประชุมคณะกรรมการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551

 

           มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดประชุมคณะกรรมการหอพักเครือข่าย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ณ ห้องประชุม 213 อาคารบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 09.00 น.ที่ผ่านมา เพื่อเตรียม การตรวจเยี่ยมหอพักนักศึกษา รอบมหาวิทยาลัย ในวันที่ 27 ธันวาคม 2551 

            โดยการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นกันเองระหว่างผู้ประกอบการหอพัก เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย และตัวแทนนักศึกษา ทั้งนี้ ผู้ประกอบการหอพักได้ประสานกับมหาวิทยาลัย ในการดูแล เอาใจใส่ นักศึกษา ที่พักอาศัย อยู่หอพัก ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข

         นายวีระชัย   เจริญจิตติชัย  หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวชื่นชมผู้ประกอบการหอพักที่มีความเอาใจใส่ ดูแล นักศึกษา และให้ความร่วมมือในการป้องกันปัญหาต่างๆในพื้นที่รอบๆมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ได้รับทราบถึง ปัญหาต่างๆ จาก ผู้ประกอบการหอพักซึ่งจะได้หาทางแก้ไขโดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่อไป
         

 

 ที่มา : ส่วนพัฒนานักศึกษา
 เมื่อวันที่ : 19 ธ.ค. 2551


ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร. 053-916377,053-916383 แฟกซ์.053-916380