HOME

สัมมนาผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย
วันที่ 2 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา

                   

 

                มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง    จัดสัมมนาผู้ประกอบการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554  ณ ห้องประชุม 306 อาคาร D1 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.อ.ยุทธนา ตระหง่าน รองอธิการบดี มาเป็นประธานในพิธีเปิด

จากนั้นนายวีระชัย  เจริญจิตติชัย  หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา กล่าวต้อนรับ และบรรยายการ ดำเนินงานโครงการหอพักเครือข่ายมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีผู้ประกอบการหอพัก และตัวแทนจากนักศึกษา  เข้าร่วม โดยได้รับเกียรติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ด้านต่างๆ อาทิเช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายสาขาบ้านดู่ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น       
        ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการประกอบการหอพักเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาหอพักให้สามารถดำเนินงานอย่างมีคุณภาพและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน

   

 

  ที่มา : ฝ่ายหอพักนักศึกษา ส่วนพัฒนานักศึกษา
  เมื่อวันที่ : 9 สิงหาคม 2554

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380