HOME

อธิการบดีให้คณะทำงานร่างแนวทางพัฒนา นศ.มฟล.

      รศ.ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวในการ ประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายด้านการ พัฒนานักศึกษา ว่าให้คณะทำงานร่างแนวทางในการพัฒนานักศึกษามฟล. โดยได้ยกตัวอย่างขึ้นมา อย่าง บุคลิกภาพ, ความเป็น ผู้นำ, ฝึกให้เป็นผู้ตามที่ดี, กล้าแสดงความคิดเห็น, รู้จักเรียนรู้ด้วยตัวเอง

มหาวิทยาลัย จะพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนอย่างไร มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าความรู้หรือวิชาการที่นักศึกษาจะได้รับ เพราะจะเป็นสิ่งที่ติดตัวไปตลอดชีวิต และมีส่วนส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน และการเข้าสังคมต่อไปในอนาคต

“อย่าง เรื่องบุคลิกภาพ ก็ควรจะช่วยกันลงรายละเอียดตั้งแต่มารยาทบนโต๊ะอาหาร การแต่งตัว การวางตัว ให้สง่างาม อย่างสุภาพบุรุษ สุภาพสตรี และมากกว่านั้นก็ต้องรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนรอบข้าง ให้เป็นคนมีคุณธรรมด้วย หรือเรื่องอื่นๆ อย่างเรื่องการแสดงความคิดเห็น ก็ไม่ใช่แค่เชียร์ให้กล้าพูดแสดงความคิดเห็นออกมา เหล่านี้มีรายละเอียดเป็นศิลปะอย่างมาก การที่จะสร้างคนให้รู้จักจังหวะในการแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสม จะสร้างเสน่ห์ในการทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้ง การรู้จักเป็นผู้นำแล้วก็ต้องรู้จักเป็นผู้ตามที่ดีได้ด้วย”

อธิการบดี กล่าวต่อว่า เมื่อได้แนวทางแล้ว การนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษาก็ให้ทำอย่างมีศิลปะด้วยเช่นกัน ไม่ใช่ เป็นการสั่งหรือการห้าม และได้แนะวิธีที่ดีที่สุดของการพัฒนานักศึกษาไว้ในการประชุมดังกล่าวด้วย

“สุด ยอดของการพัฒนานักศึกษาคือทำให้นักศึกษารู้สึกอย่างจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเอง โดยต้องสร้างความอยาก ให้เขา หรือสร้างแรงจูงใจ อย่างการเริ่มต้นพัฒนาที่ตัวเอง ทั้งคณาจารย์และพนักงาน ให้นักศึกษาได้เห็น และอยากจะเปลี่ยนแปลง ตัวเอง หรือจะใช้แนะนำบอกเล่าแบบเป็นกันเองบ้าง และให้หาเวลาคุยกับนักศึกษาอย่างไม่เป็นทางการก็จะได้ข้อมูลชั้นดีในการร่างแนว ทางการพัฒนานักศึกษา” รศ.ดร.วันชัย กล่าว

 

  ที่มา : ส่วนการประชาสัมพันธ์
  เมื่อวันที่ :
12 มิ.ย. 2552

ส่วนพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Mae Fah Luang University
333 ม.1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทร .053-916377,053-916383 แฟกซ์ . 053-916380