Thai language English language
  หน้าแรก > พระราชประวัติ > หน้า 1
 
หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระราชสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1900 ณ เมืองนนทบุรี พระนามเดิมว่า สังวาล ทรงเป็นบุตรีของพระชนกชูและพระชนนีคำ พระชนกชูประกอบอาชีพเป็นช่างทอง และทำ งานอยู่ที่บ้าน เมื่อเยาว์วัย สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงเจริญพระชนม์ชีพในชุมชนชาวบ้านแถบวัด อนงคาราม ธนบุรี พระชนกชูถึงแก่กรรมตั้งแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงพระเยาว์มาก จึงทรงอยู่ในความดูแลของพระชนนีคำและท่านซ้วย(พี่สาวของพระชนนีคำ) ทรงเริ่มเรียนหนังสือกับพระชนนีคำ แล้วไปเรียนต่อที่โรงเรียนสำหรับเด็กหญิงที่วัดอนงคาราม และโรงเรียนศึกษานารี แต่ทรงเรียนที่โรงเรียนสองแห่ง นี้เพียงช่วงสั้น ต่อมาเมื่อพระชนมายุประมาณ 7-8 พรรษาพระญาติผู้ใหญ่ได้นำสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไปถวายตัวเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี สมเด็จเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์โปรดให้สมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนีไปทรงเรียนต่อที่โรงเรียนสตรีวิทยาเมื่อทรงเรียนจบประถมสามัญแล้ว ใน ค.ศ. 1913 ได้ทรงเข้าเรียน วิชาพยาบาลที่โรงเรียนผดุงครรภ์และหญิงพยาบาลแห่งศิริราช
 
ทรงสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรในเดือนธันวาคมค.ศ. 1916 หลังสำเร็จการศึกษา ทรงทำงานที่โรงพยาบาลศิริราชใน ค.ศ. 1917 ทรงได้รับทุนของสมเด็จพระนางเจ้าสว่าง วัฒนา พระบรมราชเทวี ไปทรงเรียนวิชาพยาบาลเพิ่มเติมที่สหรัฐอเมริกา ทรงเริ่มการเรียนที่โรงเรียนประถมเอเมอร์สัน (Emerson School) เมืองเบอร์กเลย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ระหว่าง ค.ศ. 1917-1918 จากนั้นได้ทรงย้ายมาเรียนที่โรงเรียน นอร์ทเวสเทิร์น (North Western) เมืองฮาร์ตฟอร์ด มลรัฐคอนแน็กติคัต ในช่วงนี้พระองค์ได้ทรงรู้จักกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งกำลังทรงศึกษาวิชาแพทยศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
 
ใน ค.ศ. 1919 สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงหมั้นนางสาวสังวาลย์ ชูกระมล หลังจากทรงหมั้นสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงย้ายมาประทับและเรียนหนังสือที่บ้านมิสเอมิลี่และมิสคอน สแตนซ์ วิลลิสตัน (Miss Emily and Miss Constance Williston) ที่เมืองเคมบริดจ์ มลรัฐแมสซาซูเซตส์ ทรงเรียนวิชาชีพคณิต ภาษาละติน และภาษาฝรั่งเศสที่บ้านนี้ พร้อมกันนั้นก็ได้ทรงเรียนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนสอนพิเศษของมิสจอห์นสัน (Miss Johnson's tutoring school)
 
ในเดือนกันยายน ค.ศ. 1920 ที่ประเทศไทย สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทรงอภิเษกสมรส กับนางสาวสังวาลย์ หลังจากนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จไปประทับที่สหรัฐอเมริกา สมเด็จพระบรมราชชนก ทรงเปลี่ยนมา ศึกษาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและที่สถาบันเอ็มไอที (MIT Massachusetts Institute of Technology) ทั้งสองพระองค์ประทับที่ Apartment เรียบ ๆ ไม่หรูหราในเมืองบอสตันระหว่างที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษาวิชา สาธารณสุขศาสตร์นั้น สมเด็จพระบรมราชชนนีได้เสด็จไปศึกษาหลักสูตรเตรียมพยาบาลที่วิทยาลัยซิมมอนส์ (Simmons college) ทรงเรียนอยู่ภาคการศึกษาหนึ่ง และเมื่อทรงสอบไล่ได้แล้วก็เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการสาธารณสุขเกี่ยวกับโรงเรียน (School Health)
 
Top

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034, โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 Send Email to : webmaster@mfu.ac.th