Thai language English language
  หน้าแรก > พระราชกรณียกิจ > หน้า 4
 
หน้า  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
 
 
 
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและประเทศชาติของเรา นั้นใหญ่หลวงเป็นอเนกปริยาย เพราะตั้งแต่ทรงเศกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ และได้เป็นพระราชมารดาของพระมหากษัตริย์ไทยถึงสองพระองค์ คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลปัจจุบันจวบจนเจริญพระชนมายุเป็น สมเด็จย่า และ สมเด็จทวด ของพระราชนัดดาและพระราชปนัดดาหลายพระองค์แล้วก็ตาม แต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียัง ทรงมีพระอุตสาหวิริยะสูงในการทรงงาน เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า
 
ได้ขอประมวลไว้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในพระองค์ท่าน ดังนี้สมเด็จย่าพระราชมารดา ผู้ทรงพระคุณ อันประเสริฐหลังการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์หรือ สมเด็จพระบรม ราชชนก ในปีพุทธศักราช 2472 แล้วนั้น สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งเวลานั้นทรงมีพระชนมายุ 29 พรรษา จึงต้องทรงรับ พระราชภาระในการอภิบาลบำรุงพระราชโอรสธิดาถึง 3 พระองค์โดยทำหน้าที่ทั้ง ในฐานะที่ทรง เป็นพระราชมารดาและหัวหน้าครอบครัวควบคู่กันไปพระปรีชาสามารถ ในการอภิบาลเลี้ยงดูพระราช โอรสธิดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นไปอย่างถูกต้องตามแบบแผนด้วยหลัก สำคัญ 2 ประการ คือ เด็กต้องมีอนามัยสมบูรณ์และเด็กต้องอยู่ในระเบียบวินัยโดยไม่บังคับเข้มงวดมากเกินไปดังนั้นนอกจาก พระองค์จะพระราชทานพระกษีรธาราด้วย
 
พระองค์เองกับทรงดูแลให้ทูลกระหม่อมทุกหมู่ตามหลักโภชนาการแล้ว สมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนียังทรงอบรมสั่งสอนให้พระโอรสธิดาเป็นเด็กดี มีมารยาทดีและมีเหตุผล จนเมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7ทรงสละราชสมบัติและรัฐบาลได้มีมติให้กราบบังคมทูลอัญเชิญพระวรวงศ์พระ องค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นรับสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 8 ก็ยิ่งทำให้พระราชภาระ ในการอบรมเลี้ยงดู พระราชบุตรหนักหนายิ่งขึ้น ด้วยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงตระหนักดีว่า พระมหากษัตริย์ผู้ที่จะทรงนำเอาความ ร่มเย็นเป็นสุขมาสู่บ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร์นั้น จะต้องมีคุณลักษณะ อันประเสริฐเพียบพร้อมด้วยคุณธรรม พระราชจริยวัตรอันงด งามและพระปรีชาสามารถที่เปรื่อง ปราดดังนั้น การอภิบาลเลี้ยงดูองค์ยุวกษัตริย์ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจึงมิใช่ภาระธรรมดาที่มารดาพึ่งมีต่อ บุตรเท่านั้น แต่มีความยากและสำคัญอย่างยิ่ง
 
Top

 


 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
โทรศัพท์ 0-5391-6000, 0-5391-7034, โทรสาร 0-5391-6034, 0-5391-7049
สำนักงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2679-0038-9 โทรสาร 0-2679-0038 Send Email to : webmaster@mfu.ac.th