ข่าว
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท...
ตามที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๑๙...
กิจกรรมที่ผ่านมา
Monday, September 5, 2016
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร...
Tuesday, August 30, 2016
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 ทั้งนี้หัวข้อหลักของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในปีนี้คือ International Year of Pulses...
Tuesday, August 30, 2016
ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน “การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559  ส่วนภูมิภาค...
Tuesday, August 30, 2016
นักศึกษาและคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้า ส่งออกพืชและปัจจัยการผลิต...
Thursday, August 25, 2016
Dr. Junaidah Jai พร้อมคณะ จำนวน 13 คน จาก Faculty of Chemical Engineering, Universiti Teknologi MARA, Malaysia....
Monday, August 1, 2016
อาจารย์ ดร. วิรงรอง ทองดีสุนทร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับ Prof. Frédéric DEBEAUFORT และ Assoc. Prof. Thomas KARBOWIAK เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 24...
Tuesday, July 26, 2016
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Sundaram Gunasekaran...
Monday, June 27, 2016
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Kwan-Hwa Park จาก School of Agricultural Biotechnology, College of...
Monday, June 27, 2016
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 8 “Food Innovation Contest 2016” ภายใต้แนวคิด...
Tuesday, June 21, 2016
ตามที่สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร...
ความรู้
Monday, October 12, 2015
  ผศ. ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 9:...
Tuesday, October 6, 2015
ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 8:...
Tuesday, October 6, 2015
อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 7:...
Friday, August 30, 2013
เจลาติน: การสกัดและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์   ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน เจลาติน  ...
Friday, June 7, 2013
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน...
Tuesday, April 23, 2013
  อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์ ชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชา Test Kit for Total...