ข่าว
ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา...
กิจกรรมที่ผ่านมา
Friday, November 11, 2016
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวัลย์ สีทา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธ์สิริ สุทธิลักษณ์...
Thursday, October 6, 2016
เมื่อวันที่ 26-28 กันยายน 2559 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตร และสำรวจความต้อการศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรร่วม 2 ปริญญา (...
Wednesday, October 5, 2016
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559  ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 16 คนซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีพเลือก...
Wednesday, October 5, 2016
เมื่อวันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2559 คณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน เทศบาลตำบลห้วยไคร้ อ. แม่สาย จ. เชียงราย ภายใต้โครงการ ฝีกอบรมแปรรูปและถนอมอาหาร หลักสูตร...
Wednesday, October 5, 2016
ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2559  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร โดย    ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ได้พานักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 16 คนซึ่งลงทะเบียนเรียนรายวิชาชีพเลือก...
Wednesday, October 5, 2016
ในระหว่างวันที่ 6-12 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร จำนวน 5 คน และคณาจารย์นำทีมโดย ผศ. ดร. สาโรจน์ รอดคืน ดร. จุฑามาศ นิวัฒน์ และ ดร. ณัฏยา คนซื่อ...
Monday, September 5, 2016
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดร. ร่มเย็น โกไศยกานนท์ รองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร...
Tuesday, August 30, 2016
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม 2559 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 ทั้งนี้หัวข้อหลักของสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของประเทศไทยในปีนี้คือ International Year of Pulses...
Tuesday, August 30, 2016
ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดกิจกรรมแข่งขัน “การประกวดโตกอาหารเหนือเพื่อสุขภาพ” ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559  ส่วนภูมิภาค...
Tuesday, August 30, 2016
นักศึกษาและคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมการอบรม หัวข้อ กฎระเบียบและข้อกำหนดการนำเข้า ส่งออกพืชและปัจจัยการผลิต...
ความรู้
Monday, October 12, 2015
  ผศ. ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 9:...
Tuesday, October 6, 2015
ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 8:...
Tuesday, October 6, 2015
อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 7:...
Friday, August 30, 2013
เจลาติน: การสกัดและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์   ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน เจลาติน  ...
Friday, June 7, 2013
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน...
Tuesday, April 23, 2013
  อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์ ชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชา Test Kit for Total...