ข่าว
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๑๙...
ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคล ...
กิจกรรมที่ผ่านมา
Tuesday, June 21, 2016
ตามที่สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร...
Monday, June 20, 2016
เมื่อเร็ว ๆ นี้ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย...
Tuesday, March 1, 2016
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Asst. Prof.Dr. Mitsuru HAMANO และ...
Tuesday, March 1, 2016
ระหว่างวันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Seung-Taik LIM จาก School of Life Sciences and Biotechnology, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี...
Tuesday, March 1, 2016
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Suyong LEE จาก Department of Food Science & Technology, Sejong University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559...
Thursday, January 21, 2016
เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2559 นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมงานเปิดกระป๋องครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่...
Friday, December 11, 2015
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Dr. Kazutaka YAMAMOTO จาก National Food Research Institute (NFRI) ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2558 โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ...
Friday, December 4, 2015
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และวันอังคารที่ 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2558 คณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร...
Friday, December 4, 2015
เมื่อวันที่  1 ธันวาคม 2558 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคคลากรสายสนับสนุน  จากคณะเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร   ...
Friday, November 27, 2015
เมื่อวันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพ และการทดสอบชิมชาและกาแฟ ณ...
ความรู้
Monday, October 12, 2015
  ผศ. ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 9:...
Tuesday, October 6, 2015
ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 8:...
Tuesday, October 6, 2015
อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 7:...
Friday, August 30, 2013
เจลาติน: การสกัดและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์   ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน เจลาติน  ...
Friday, June 7, 2013
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน...
Tuesday, April 23, 2013
  อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์ ชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชา Test Kit for Total...