ข่าว
ตามที่ สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง...
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ ๑๙...
ด้วย สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความประสงค์รับสมัครบุคคล ...
กิจกรรมที่ผ่านมา
Monday, August 1, 2016
อาจารย์ ดร. วิรงรอง ทองดีสุนทร สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปทำวิจัยร่วมกับ Prof. Frédéric DEBEAUFORT และ Assoc. Prof. Thomas KARBOWIAK เป็นระยะเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 24...
Tuesday, July 26, 2016
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Sundaram Gunasekaran...
Monday, June 27, 2016
รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Kwan-Hwa Park จาก School of Agricultural Biotechnology, College of...
Monday, June 27, 2016
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ได้จัดการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่ 8 “Food Innovation Contest 2016” ภายใต้แนวคิด...
Tuesday, June 21, 2016
ตามที่สมาคมสภาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร (AIAC) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ คณะเทคโนโลยีการเกษตร...
Monday, June 20, 2016
เมื่อเร็ว ๆ นี้ รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่น เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการวิจัย...
Tuesday, March 1, 2016
เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มัชฌิมา นราดิศร ร่วมด้วยคณาจารย์สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Asst. Prof.Dr. Mitsuru HAMANO และ...
Tuesday, March 1, 2016
ระหว่างวันที่ 8-22 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Seung-Taik LIM จาก School of Life Sciences and Biotechnology, Korea University สาธารณรัฐเกาหลี...
Tuesday, March 1, 2016
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับ Prof. Dr. Suyong LEE จาก Department of Food Science & Technology, Sejong University สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2559...
Thursday, January 21, 2016
เมื่อวันที่ 7-9 มกราคม 2559 นักศึกษาสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตรชั้นปีที่ 1-3 ได้เข้าร่วมงานเปิดกระป๋องครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่...
ความรู้
Monday, October 12, 2015
  ผศ. ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 9:...
Tuesday, October 6, 2015
ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 8:...
Tuesday, October 6, 2015
อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 7:...
Friday, August 30, 2013
เจลาติน: การสกัดและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์   ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน เจลาติน  ...
Friday, June 7, 2013
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน...
Tuesday, April 23, 2013
  อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์ ชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชา Test Kit for Total...