Monday, October 12, 2015
  ผศ. ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 9: ประเภทและชนิดของชาในญี่ปุ่น   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชาตอนที่ 9 นี้ ผู้เขียนขอนำเสนอเรื่อง...
Tuesday, October 6, 2015
ผศ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 8: การผลิตชาผงปรุงแต่ง           เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชาตอนที่ 8 นี้ ผู้เขียนขอนำเสนอเรื่อง...
Tuesday, October 6, 2015
อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 7: การผลิตชาดำ           เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชาตอนที่ 7 นี้ ผู้เขียนขอนำเสนอเรื่อง การผลิตชาดำ...
Friday, August 30, 2013
เจลาติน: การสกัดและแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์   ผศ.ดร.สาโรจน์ รอดคืน เจลาติน          ...
Friday, June 7, 2013
หน่วยวัดคุณภาพวารสารวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สาโรจน์ รอดคืน          ...
Tuesday, April 23, 2013
  อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์ ชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชา Test Kit for Total Polyphenols in Teas            ...
Monday, April 22, 2013
  อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 6: การผลิตชาอู่หลง             เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชาตอนที่ 6 นี้ ผู้เขียนขอนำเสนอเรื่อง...
Monday, April 22, 2013
  อ.ดร. ธีรพงษ์  เทพกรณ์   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชา ตอนที่ 5: การผลิตชาเขียว             เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับชาตอนที่ 5 นี้ ผู้เขียนขอนำเสนอเรื่อง...